Ernesto Che Guevara. Bolivijos dienoraštis. 2 komunikatas Bolivijos liaudžiai
Ernesto Che Guevara. BOLIVIJOS DIENORAŠTIS

che komunikatas       1967 balandžio 14

 

       Reakcionierių melą atremiame revoliucine tiesa.

       1967 m. balandžio 10 d. į pasalą pateko leitenanto Luiso Saavedros Arombalio vadovaujamas pulkas, sudarytas daugiausia iš SPRC (Specialusis pajėgų rengimo centras) kariškių. Per susirėmimą žuvo šis pareigūnas ir kareiviai An Čelis Floresas ir Senonas Prada Mendieta, taip pat buvo sužeistas vedlys Ignasijus Usarima iš Bokerono pulko, jis pateko į nelaisvę su dar penkiais kareiviais ir puskarininkiu. Keturiems kareiviams pavyko pabėgti ir pranešti apie tai majoro San Česo Kastro vadovaujamai bazei, jis pasitelkė dar šešiasdešimt vyrų iš kaimyninio dalinio ir patraukė į pagalbą bendražygiams, bet pakliuvo į kitą pasalą; čia žuvo leitenantas Ugo Ajala, puskarininkis Raulis Kamecho bei kareiviai Chosė Vijabrielis, Marselas Maldonadas ir Chaimė Sanabrija, taip pat dar du vyrai, jų tapatybių nustatyti nepavyko.

       Per šią akciją buvo sužeisti kareiviai Armandas Kiroga, Albertas Karvachalis, Fredis Alove, Chustas Servantesas ir Barnabe Sanabrija, jie paimti nelaisvę į nelaisvę kartu su kompanijos vadu majoru Rubenu San Česu Kastro ir dar 16 kareivių. Laikydamiesi NIA nuostatų, pagal savo kuklias išgales mes gydome sužeistuosius, visiems suteikėme laisvę, prieš tai paaiškinę mūsų revoliucinės kovos tikslus.

       Priešininkų armijos netektys: 10 žuvusiųjų, iš jų 2 leitenantai, tarp jų ir majoras San Česas Kastro, ir 30 belaisvių, iš kurių 6 sužeisti. Karo laimikis proporcingai atitinka priešininkų aukas, jį sudaro 60 mm mortyra, kulkosvaidis, šautuvai ir karabinai M-1. Visa ginkluotė su amunicija.

       Apgailestaudami pranešame apie vieną mūsų žuvusįjį. Žuvusiųjų skirtumas akivaizdus, bet reikia turėti omeny, kad mes pasirinkome visų susirėmimų laiką bei vietą ir kad Bolivijos armijos vadovybė į žudynes siuntė nesubrendusius karius, beveik dar vaikus. Jie patys La Pase kuria frakcijas, o vėliau per demagogiškas laidotuves metu mušdamiesi į krūtinę apgailestauja ir slepia, kad jie – tikrieji Bolivijoje liejamo kraujo kaltininkai. Dabar jie, nusimetę kaukes, pradeda šauktis „teisėjų“ iš Šiaurės Amerikos. Taip pat buvo ir pradedant Vietnamo karą, kuris čiulpia didvyriškos tautos kraują ir kelia pavojų viso pasaulio taikai. Nežinome, kiek „teisėjų“ užsipuls mus (sugebėsime jiems pasipriešinti), bet įspėjame žmones apie šią prisitaikėlių kariškių pradėtą kampaniją.

       Mes kreipiamės į jaunus šauktinius, ragindami laikytis šių instrukcijų: mūšio pradžioje, kai bus atidengta ugnis, meskite ginklus į šalį, susidėkite rankas už galvos ir stovėkite nejudėdami; artėdami prie mūšio zonos, niekada nesiveržkite į priešakines kolonos eiles; priverskite jus raginančius kovoti karininkus užimti tas ekstremaliai pavojingas pozicijas. Avangarde kariai visuomet labiausiai rizikuoja gyvybe. Nors ir skaudu matyti, kaip liejasi nekaltų šauktinių kraujas, bet kare tai – neišvengiama.
 

       BOLIVIJOS NACIONALINIO IŠSIVADAVIMO ARMIJA

       Ernesto Che Guevara. Bolivijos dienoraštis. Iš ispanų k. vertė Alma Naujokaitienė, pagalbinius tekstus iš anglų k. vertė Saulius Repečka. – K.: Kitos knygos, 2007.

 

       Skaityti toliau