Mefisto: Jėzaus Kristaus istoriškumas
teorija

Kuris is ju Kristus        Šis opus klausimas turbūt neduoda ramybės tik patiems tikintiems. Ar tai, jog jis egzistavo, įrodo, jog jis – Dievo sūnus? Aišku, ne. Jo egzistavimo faktas neįrodo nieko. Visgi jo neegzistavimo faktas jau šį tą parodo. Taigi, pasvarstykime kartu – ar Jėzus Kristus egzistavo? (Tai buvo trumpai aptarta filme „Zeitgeist“, bet manau, jog tas filmas – šlamštas masėms, todėl savo „tyrimuką“ nutariau atlikti tarsi nebūčiau matęs to filmo.)

 

Taigi pradėkime nuo pradžių – Jėzaus gimimas. Kada jis gyveno? Žinoma, logiška manyti, jog jis gimė tada, nuo kada skaičiuojame metus (juk matuojame „nuo Kristaus“ ir „po Kristaus“). Deja, iš tiesų istorikai nežino, kada gimė Kristus, o metus skaičiuojame nuo mūsų astronominės eros pradžios (todėl rimtoje mokslinėje literatūroje rašoma „prieš mūsų erą“ arba „mūsų eros metais“). Pabandykime tai nustatyti kitais būdais.

 

Esu skaitęs ir analizavęs Bibliją, tad gerai pamenu, kad vienas iš evangelijos veikėjų – karalius Erodas. Tuo tarpu istoriškai žinoma, jog Erodas Didysis mirė prieš mūsų erą (nurodoma mirties data 14-4 m. pr. mūsų erą). Vadinasi, Jėzus turėjo gimti dar keliais metais anksčiau nei mirė Erodas. Tuo tarpu Lukas savo evangelijoje mini, kad Jėzus gimė Siriją valdant gubernatoriui Krivinui (jis mirė 30-20 metų prieš mūsų erą), o pakrikštytas 15 Tiberijaus valdymo metais (29-32 mūsų eros metai). Negana to, Kristų nukryžiavo Poncijus Pilotas, kuris gubernatoriumi buvo 26-36 mūsų eros metais. Tuo tarpu Biblija besiremiantys dvasininkai dažniausiai nurodo, jog Jėzus mirė maždaug 33 metų amžiaus.

 

Matematiškai susidarykime nelygybių sistemą. Nusibraižę skalę, gauname kraštutines datas:

 
Jezaus gimimo skale 

„Jėzaus krikštu“ pažymiu istorikų nustatytą Tiberijaus 15-ųjų valdymo metų datą (gali būti ir 3 metus ankstesnė, nors tai reikalo iš esmės nekeičia). Dvi datos kairėje – tai intervalas, kuris apima  Krivino mirties datą (taigi tada TIKRAI turėjo pasibaigti Krivino valdymas). Jei darytume viską, siekdami indukuoti Kristaus istoriškumo teoriją, galėtume paimti arčiausiai nulio esančias datas ir jo gyvenimo metus nurodyti 20 pr. m. erą – 29 mūsų eros m. Aišku, tai nesutaptų su Biblijos kontekstu bei teologų teiginiais.

 

Jei manytume, kad Krivinas jau buvo miręs, o tebegaliojo tik jo gyventojų surašymo cenzas, tai šis cenzas buvo panaikintas ne vėliau kaip 6 m. prieš mūsų erą.

 

Žiūrint realiai, galima įžvelgti, jog evangelijų autoriai nelabai ir žinojo, kada vyko įvykiai, kuriais jie remiasi kaip atskaitos taškais. Ir tai galima suprasti: istorikas Burtonas L. Mackas savo knygoje „Kas parašė Naująjį Testamentą?“ datuoja evangelijas 65-100 mūsų eros metams, jam pritaria ir daugelis Biblijos tyrinėtojų, tokių kaip Marcusas J. Borgas. T.y. evangelijos buvo parašytos praėjus keliasdešimt metų po įsivaizduojamos Kristaus mirties, o gal net praėjus visam šimtmečiui.

 

Bet ar apie Jėzų rašė vien evangelijų autoriai? Logiška manyti, jog jei būtų gyvenęs vaikinukas, solidarizavęs judėjų bendruomenę ir daręs stebuklus, jį būtų aprašę bent keli istorikai. Kokie istorikai gyveno Jėzaus laikais?

 

Diodoras Sicilietis, (I amžius pr. m. erą), aprašė graikų istoriją

Salustas, (86 – 34 m. pr. m. erą)

Dionisas Halikarnasietis, (60po 7 metų pr. m. erą), romėnų istorija

Livijus, (59 m. pr. m. erą –  17 mūsų eros metai), romėnų istorija

Kremutijas Kordas, (? – 25 m.), romėnų istorija
Kurtijas Rufus, (mirė apie 60-70 m.), graikų istorija
Ban Čžu, (32 – 92 m.), (Chano dinastija)
Flavijus Juozapas, (37 – 100 m.), žydų istorija
 

(„Istorija“, 1984 m., imtas intervalas – maždaug 50 m. pr. mūsų erą ir 50 m. mūsų eros)

 

Na, dar buvo Plutarchas, bet jis mano minėto intervalo rėmuose spėjo tik gimti. Taigi kiek iš šių istorikų aprašė Jėzų Kristų – istorinę asmenybę? (Spengianti tyla.) Pasirodo, tik vienas – Flavijus Juozapas, gyvenęs 37-100 mūsų eros metais. 

 

Visų pirma krenta į akis jo gyvenimo data – vargu ar jis galėjo pažinoti Jėzų, ar dalyvauti jo nukryžiavime. Jo aprašymai buvo tiesiog gandų ir kitų pasakojimų atpasakojimai. Garsiausias jo darbas, kuriame minimas Kristus – „Tesimonium Flavianum“. Jame Flavijus konkrečiai pasakoja apie Jėzų kaip apie žmogų, kurį „būtų neteisinga vadinti žmogumi“. Atrodytų, tiesiog tobula pastraipa, patvirtinanti Jėzaus dieviškumą ir istoriškumą, bet... Jau nuo XVII amžiaus daugelis mokslininkų ėmė tvirtinti, kad Flavijaus raštai, kaip tik dalis, pasakojanti apie Jėzų, yra klastotė. Daugumą Flavijaus teksto kopijų, iš kurių žinomi jo tekstai, datuojami IV-X amžiams. Flavijaus tekstų autentiškumą kritikavo netgi pačių krikščionių teologai, tokie kaip Emilis Schureris.

 

Galima pastebėti ir kitų fenomenalių kvailysčių. „Žinodamas“ įspūdingus Kristaus stebuklus ir galias, Flavijas netapo krikščionimi, o liko judėjumi. Kitas momentas – aprašydamas žydų tikėjimus bei plintančias sektas, jis nemini krikščionybės. Jis aprašinėja judėjų filosofijos kryptis, plintančias sektas ir t.t., bet apie krikščionybę... nieko nežino.

 

Panagrinėkime jo darbo turinį. Jis pradeda pasakojimu 6 mūsų eros metais, mini nepasitenkinimą sukėlusį gubernatoriaus Kirenijaus įvestą mokestį. Taip pat jis pasakoja apie tris pagrindines religines bendruomenes – farisėnus, sadusėnus ir esenėnus. Jis ypač akcentuoja ketvirtąją sektą – Judo Galiliečio sektą, kuri tapo „ateities kančių pamatu“. Čia lyg ir reikėtų tikėtis krikščionių paminėjimo bet... jis jų nemini, o tęsia kalbą apie mokestį, ir aiškina, kad naujosios žydų filosofijos atsirado kaip nepasitenkinimo valdžia ir romėnų priespaudos rezultatas. Jis nenukrypsta į religijas (jo tikslas yra aprašyti Izraelį, o ne užsiimti religine propaganda), antrame skyriuje jis aprašo miestus, įkurtus romėnų, taip pat aukščiausius šventikus, vietinius valdovus, valdovų kaitą (minimas ir Poncijus Pilotas). Trečiame skyriuje jis kalba apie Poncijaus Piloto bandymus integruoti Jeruzalę į Romos imperijos administravimo sistemą. Minimi du nepopuliarūs jo sprendimai, sukėlę masinius protestus ir nepasitenkinimą. Pasakojama apie žudynes, kurias sukėlė kareiviai malšindami sukilėlius. Ir staiga Flavijus „prabyla“ apie super duper galingą dievybę Jėzų Kristų – pateikia pastraipą apie Dievo Sūnų, ir tęsia toliau: „Maždaug tuo pačiu metu kita nelaimė užgriuvo žydų tautą...“.

 

Nežinau kaip jums, bet man asmeniškai atrodo, kad „pirmąja nelaime“, kuri įvyko prieš „kitą nelaimę“, Flavijus laikė žudynes, o ne Mesijo Jėzaus stebuklus.

 

Šiandien kaip įrodymas dažnai pateikiama ARABIŠKA „Tesimonium Flavianum“ versija, kuriame ši pastraipa dera su kitomis kiek logiškiau, bet arabiškas nuorašas yra datuojamas maždaug X amžiumi.

 

Kaipgi kiti istorikai, kuriais remiasi krikščionys, grindžia Jėzaus istoriškumą? Visų pirma, jie tikrai nebuvo amžininkai. Antra, jie mini ne Jėzų Kristų kaip asmenį, o graikišką būdvardį Χριστός (Christos), kuris išvertus reiškia „pateptasis“. Šis žodis buvo naudojamas ir kaip sinonimas, kuriuo vadinami visi dvasininkai (patepimas buvo viena iš įšventinimo į dvasininkus procedūrų). „Flavijaus“ stiliumi Jėzų Kristų mini tik IV amžiaus ir vėlesnių laikų rašytojai (aišku, ne istorikai). Kai kurie istorikai (gyvenę, aišku, po Kristaus mirties), pvz., Tacitas, Seutonijus, Plinijus Jaunesnysis mini Jėzų netiesiogiai, jie kalba apie pateptojo sekėjus (galbūt ir turi omenyje krikščionis, bet pats krikščionių egzistavimas neįrodo Jėzaus egzistavimo).

 

Galbūt kažkam kilo klausimas: „Iš kur gi atsirado krikščionybė, jei ne Kristus yra jos pradininkas?“ Galiu atsakyti: keli vyrukai sukūrė pasaką, „patobulino“ Senąjį Testamentą pridėję prie jo Naująjį ir pavadinę tai „Biblija“ – naujas produktas tapo jų sukurtos religijos pamatu. Įprastas dalykas – juk pagonybės Lietuvoje pradininkas yra tikrai ne Perkūnas, kaip ir Senovės graikų religiją vargu ar pradėjo kankinys Prometėjas.

 

Pamažu priėjau prie kitos svarbios temos – Naujojo Testamento, šventųjų raštų ir dogmų. Pats Naujasis Testamentas (bet be Jono Apokalipsės) buvo patvirtintas tik Laodikės susirinkime (360-364 mūsų eros m.). Iki tol kanonizuotos buvo tik atskiros knygos. Negana to, tik Nikėjos suvažiavime kanonizuotas pats Jėzus (325 m.), ir sukurta „Šventosios Trejybės“ dogma, paremta vienintele Naujojo Testamento eilute: Mato 28 sk. 19 eil.: „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. Daugiau niekur aiškiai neminima „Trejybės formulė“, juo labiau nėra ir jos paaiškinimų. Ir juo labiau nėra jokių Trejybės užuomazgų Senajame Testamente, ten aiškiai rašoma:

 

„Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius: „Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. / Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. /  Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus / Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, / bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.“

 

Jokių užuominų apie Dievo Sūnų, Šventąją Dvasią, ką jau kalbėti apie Nekaltąją Mergelę, angelų padėtį garbinimo hierarchijoje ir t. t. Čia prisimenu Friedricho Nietzsche‘s žodžius, berods, iš knygos „Antikristas“, teigiančius, kad „Naujasis Testamentas“, visais atžvilgiais rokoko skonio apraiška, buvo sujungtas su „Senuoju Testamentu“ į vieną knygą – Bibliją, „knygą pačią savaime“, – tai turbūt didžiausias akiplėšiškumas ir „dvasios nuodėmė“, slegianti literatūrinės Europos sąžinę.

 

Kai kurie krikščionys gina Jėzų ir Naująjį Testamentą pateikdami tokį argumentą: „Juk Senajame Testamente daug nuorodų į Mesijo – Kristaus – atėjimą, viskas išsipildė Naujajame! Viskas sutampa!“ Tai juokingiausias mano girdėtas argumentas – juk NAUJASIS Testamentas buvo parašytas VĖLIAU už SENĄJĮ. Taigi NAUJOJO testamento autoriai SKAITĖ SENĄJĮ. Taigi išeina, kad prastai skaitė, nes yra vietų, kur testamentų autorių „nuomonės“ skiriasi...

 

Taigi ar Jėzus buvo istorinė asmenybė, o Naujasis Testamentas – autentiškas šaltinis? Dėl pastarojo tikrai abejočiau, o dėl Jėzaus istoriškumo – žinoma, neįmanoma įrodyti, jog Jėzus neegzistavo. Nes neįmanoma įrodyti to, kas neegzistuoja. Įrodinėjami tik egzistuojantys dalykai. O Jėzaus Kristaus egzistavimo įrodymų yra, kukliai pasakius, mažai. Apie kai kuriuos nesvarbius istorijai Egipto faraonus mes randame daugiau istorinių šaltinių nei apie šį Didį Žmonijos Išvaduotoją.

 
2010 m. sausis
 
 
Tikras Jezaus Kristaus veidas

 

 

Komentarai  

 
-1 # @Anarchist Y-m-d H:i
Šiaip jei ir egzistavo Jėzus, tai irgi ar tikrai jis buvo būtent krikščionybės skleidėjas, gal tiesiog turėjo savo "mokymą", o vėliau kažkas apipynė mitais ir pritaikė religijai ir pridėjo išgalvotų jo posakių...
teko žiūrėti tokį pseudo dokumentinį filmą, gal mefisto buvai matęs..vienu žodžiu ten kalbėjo žydus ir judaizmą..tipo ten žydai tai tiesiog egiptiečiai, ten kažkoks faraonas buvo žydas, šiaip antisemitizmo jokio, tiesiog ten sakė/teigė, ir vėliau kalbėjo apie jėzų ir kažkoks jo gyvenimo tarpsnis(o gal visas?) nėra žinoma, kur buvo pradingęs ir tipo ten darė prielaidą, kad jis buvo tibete, išmokė iš ten visokių fokusųpokusų, dvasios tobulybę,nirvan ą ir pnš..tada grįžo ir pradėjo skleisti...tik vat pavadinimo nepamenu..
 
 
-2 # !err Y-m-d H:i
taip. Dar vienas smugis katalikams, bet mano teta sako: nesvarbu, kad pasaka, man taip geriau. Ir mano, kaip laisvamanio rankos nusvyra.
 
 
0 # protuoliaiche Y-m-d H:i
debiliška kovoti su niekuo, tuo kas jūsų nuomone neegzistuoja. sakysit jūs norit padėt žmonėms, kurie tiki nesąmonem? O aš paklausiu, kuom jūs čia jaučiates, kad galit tikintiem nurodinėti kuo tikėt ar netikėt? - nori tikėti tegu tiki - ne jūsų reikalas... bet jūs jačiatės lyg kokiais pranašais, protingesniais už kitus...man jūs klounai ir dar užknisantys...

p.s. ne ne uolus tikintysis jus užsipuolė
 
 
0 # DRkomentaras iš feisbuko Y-m-d H:i
Na, šitas tekstas (komentaras, esė, ar kaip jį pavadinti) parašytas remiantis labai racionalistinėm is prielaidomis, įsivaizduojant, kad istorikas praeityje - tai tas pats, kas istorikas šiandien (apie tai, kaip socialiai konstruojamas ekspertų autoritetas, žr. Timothy Mitchell). Taip pat man primena Jonathano Friedmano straipsnį apie havajiečių tapatybę, kuriame autorius, pristatęs vietinę ir racionalistinę ("vakarietišką" ) jų istorijos versiją, klausia, ar tikrai mūsų racionalistinis vaizdinys apie vietinius yra pranašesnis už vietinių savivaizdį dėl to, kad "tikroviškesnis ", ar tik dėl to, kad jis "mūsų".
Žinoma, kai religija perima ne savo žodyną ir bando kalbėti kaip mokslas, įmanoma, kad archeologiniai ir kt. tyrinėjimai bei ypač jų interpretacijos gali duoti 'mokslinį' atkirtį - "ot ir ne, ot ir ne". Panašiai, ant savo profilio neseniai papostinau mane labai nustebinusią teoriją, kad žydų ištrėmimo iš Judėjos nebuvo.

Jei šitas tekstas yra atkirtis religijai, bandančiai apsimesti mokslu, tai jo argumentacija labai suprantama, o jei tik bandoma parodyti, kad racionalistinis a la šviečiamojo amžiaus pasaulėvaizdis yra pranašesnis už tikinčiųjų savivaizdį, tai nežinau, kam ir ką jis mėgina įrodyti :-)
 
 
0 # !!mo Y-m-d H:i
nu bl tikėk tų kuo nori, bet gal galima bent jau čia pateikt ir kitus pasirinkimus? Čia net ne kova, o tik švietimas. Rinktis visada tau.
 
 
0 # fsefsedfdsfsdsdfdssdfsdf Y-m-d H:i
apie Sokrata irgi zinom tik is platono ir aristofano pasakojimu.
 
 
0 # Labai jau dviprasmiška loginė argumentacijamazylis Y-m-d H:i
Cituoju autorių: ,, Šis opus klausimas turbūt neduoda ramybės tik patiems tikintiems. Ar tai, jog jis egzistavo, įrodo, jog jis – Dievo sūnus?''

1)Logiška būtų manyti, kad tikintiems tokių klausimų neiškyla - todėl kad jie tikintys ir jų tikėjimas apsaugo juos nuo tokių ,,abejotinų'' klausimų.
2)Akivaizdu, kad Kristaus istoriškumo klausimas labai rūpi pačiam Mefiso. Jau skaitant pirmą sakinį iškart darai išvadą, kad pats autorius yra tikintis, bent jau tą teigia subjektyvi sakinio logika.
 
 
0 # o vis del to ji sukasi !!!Kostia Y-m-d H:i
keista ateistu dalia - jie kazkodel irodineja ( beje labai aistringai ), kad Dievo nera. O tikintiesiems i tai nusispjauti. Lygiai tokia pat logika laisvai galima irodyti, kad Pranasas Muchamedas taip ir nebuvo sustikes su arkangelu Dzibrylu ( Gabrieliumi), o princas Sudartha Ghautama " nusvito" po medziu gerokai pageres palmiu vyno.
Taciau idomesnis yra psichologinis momentas - pries mirti patys arsiausiu ateistai tampa tikinciaisiais......
Esu giliai tikintis zmogus, taciau visikai neginciju Mefisto tyrimu, chronologijos ir pan. Man giliai px. , as sau tikiu nekvarsindamas galvos, nebijodamas mirties ( ja priimu kaip isganyma ),ir tikiu, kad kai Mefisto bus mano metu, jam bus labai geda uz savo si straipsni :-)
bet Dievas gailestingas, jis atleidzia:-)
 
 
0 # terminaiAP Y-m-d H:i
lietuviškai paprastai vartojama ne farisėnai, sadusėnai ir esenėnai, o fariziejai, sadukiejai ir esėnai... bet net ir kitomis kalbomis neteko su tokiais susidurti, ypač sadusėnais kažkokiais...
 
 
0 # @Anarchist Y-m-d H:i
Aplamai kam iš vis triest iš baimės? mūsų nuodėmės(jei tokios yra) jau išpirktos seniausiai jėzaus kristaus(jei buvo nukryžiavimas), gyvenkim ir tiek, o Dievas(jei yra) tai atleis, jis juk gailestingas...
 
 
0 # skliaustamsKostia Y-m-d H:i
mirciu maciau daug. ir maciau , kai mire vienas buves KPSS CK narys ( Maskvoj reikalas buvo), tai jis taip arsiai saukesi " batiuskos", kad gimines nezinojo ka daryt - ligonine tai buvo zinybine, ale vis viena batiuska atvedem.
 
 
0 # ne tuo adresuh. krsna Y-m-d H:i
Jei jis gyvas vis dar
Jis turi gyventi JAV
Jis turi groti gitara
Ir miega po suolu geležinkelio stoti
jis ruko Maryte Joana
Su pamelusiom akim

Jėzus, Jėzus Kristus
Jėzus Kristus yra hipis

Meksikos Poncho ant nugaros
Aplink kakta juosta
Jis barzdotas ir plaukuotas
pasimusha Čikagoj
Jis mėgsta papingas mergas
Gimė San Franciske

Jėzus, Jėzus Kristus
Jėzus Kristus yra hipis

Parkuose, palei dokus
Gyvena miegmaišį
Ji persekioja del vagabondazho
Dėl nusikaltimų
Woodstocke jis buvo tas,
kuris gyde sužeistus

Jėzus, Jėzus Kristus
Jėzus Kristus yra hipis

Jo tėvas buvo vadinamas Joe, aš manau
Jo motina vardu Marija, aš manau
Jis buvo trisdešimt triju, manau,
FTB vejasi jį, manau,
Ir jei jie sugebėsb sugauti jį
Jis bus nukryzhiuotas, manau

Jėzus, Jėzus Kristus
Jėzus Kristus yra hipis

savo darba, mefisto, galetum isplest iki daktarinio. o cia -- kita dvasia.
 
 
0 # apokrifas pagal anarchismak. hare Y-m-d H:i
kaip anarchisto j. k. idejos buvo iskraipytos komunistu, galima rasti cia.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Inquisitor
 
 
0 # Katalikybė būtina pritaikyti Europos masėmsViktoras Butas Y-m-d H:i
Manes asmeniškai visiškai nedomina ar jisai egzistavo, ar ne greičiausiai kad taip, kaip labai geras mistifikuotas oratorius, kurių tada buvo šimtai.Europoje katalikybė yra būtina, todėl, kad tai yra atsvara vis labiau įsigalinčiam Islamui, bei kitiems iškrypimams( aišku pirmiausia išsivalant iš vidaus nuo kunigėlių homoseksualistų ). Kaip bebūtų gaila, bet reikia pripažinti, kad kažkada mus sarmatus pavergusi krikščionybė, dabar yra vienas iš paskutiniūjų tautos moralės ramsčių(dėl to jinai turi būti pritaikoma masėms) Žinoma katalikybė turi būti įkalta į galvas masėms taip tik kaip antraeilis dalykas(neužmir štant sarmatų, protėvių papročių) padedantis suvokti ir susitelkti aukščiausiam tikslui tai savo rasės ir tautų išsaugtojimui.
 
 
0 # eilinikart a.lt permete per bybi ne ta (ne tai)disidentas b. Y-m-d H:i
atmesti socialini, anti-galios filosofa iskelusi humanistinius etikos, valstybes ("neturek kitu dievu, tik transcendenta"! ), individo laisves, moteru vaidmens visuomeneje, socialinio teisingumo, valdzios atskyrimo, artimo meiles klausimus... uzuot kritikavus klerikalizma ir baznycios institucija?

klausimas retorinis :-)))
 
 
0 # ..Arturas Y-m-d H:i
Seip rimtai kai gyveno kristus buvo tokiu 100ai . Per Discovery mates ar kazkur kitur idome laida apie kristu. Ten daug maz sakoma kad jis egzistavo . Bet prideda kad toks koks jis rodomas dabar jis nebuvo . Kad prie siolaikines krikscionybes pridejo daug kitu to laiku galima pavadinti: " juodaizmo sroviu " . Nes kristus lyg bande padaryti savo srove.
 
 
+1 # ...+ Y-m-d H:i
Vienok, straipsnelio turinys atskleidžia ne tiek Jėzaus Kristaus istoriškumo problemas, kiek autoriaus žinių kalbamuoju klausimu skurdumą. Kai kurios faktinės klaidos (kurių čia apstu) tiesiog anekdotiškos ir neatleistinos net Vikipedijos kompiliuotojams . Tyliu apie teorinį pasirengimą svarstyti antraštėje suformuluotą temą, nes būtų įmanoma kalbėti tik apie visišką tokio pasirengimo nebuvimą. Autoriui labai reikėtų savikritiškumo, bent sulig garstyčios grūdeliu. Nepažadu, kad nuo to jis imtų žodžiu kilnoti kalnus, tačiau bent jau sugebėtų (tikėkimės) pateikti savo skaitytojams šiek tiek siauresnio diapazono ir kokybiškesnę produkciją - vis būtų šis tas.
 
 
0 # galima ir plačiau+ Y-m-d H:i
"Gubernatorius" (anachronizmai kartais būna juokingi) "Krivinas" (sic) ir jo mirties data; "Testimonium Flavianum" (o ne "Tesimonium"!) kaip Juozapo Flavijaus veikalas (iš tiesų taip vadinama tik viena veikalo "Antiquitates Judaicae" pastraipa), ir gana savotiškas "Testimonium" teksto atpasakojimas; farisėnai ir t.t. (į tai jau be manęs buvo atkreiptas dėmesys, bet aš pakartosiu - nes šito niekam nežinomo žodžio šviesoje tampa visiškai neaišku, kokia kalba autorius skaitė Bibliją, kurią jis, esą, skaitė; nejau nesuprato?); "Christos" kaip būdvardis (oi!) ir bet kokio dvasininko sinonimas; Jėzaus "kanonizacija" (vajėzus!) Nikėjos "suvažiavime".. . Čia - kiek pastebėjau grubių nesąmonių, nesigilindamas į tekstą, tik perbėgdamas akimis.
Faktiškai, kas antra teksto pastraipa yra nesąmonė pati iš savęs, kadangi autorius mėgina svarstyti dalykus, apie kuriuos neturi net paties bendriausio supratimo, ir dėsningai nuvažiuoja į lankas arba į aludės filosofijų lygmenį.
Imkim, pavyzdžiui, tą nelaimingą "Testimonium Flavianum". Autorius kažkur kažką rado apie arabišką jo versiją, bet greičiausiai neskaitė, kas joje parašyta, nes nesugebėjo teisingai paaiškinti, kame jos esminis skirtumas nuo graikiškos. Užtat žodį "arabiška" jis kažkodėl parašė vien didžiosiomis, tarsi norėdamas mums pasakyti, kad arabų kalbos ir Kristaus derinys yra kažkas keisto (čia, tipo, autentiškumo kritika?). Jei taip, vadinasi, autorius nežino, kad net mūsų dienomis yra išlikę MILIJONAI arabiškai kalbančių krikščionių.

Ir dar.
"Galbūt kažkam kilo klausimas: „Iš kur gi atsirado krikščionybė, jei ne Kristus yra jos pradininkas?“ Galiu atsakyti: keli vyrukai sukūrė pasaką, „patobulino“ Senąjį Testamentą pridėję prie jo Naująjį ir pavadinę tai „Biblija“ – naujas produktas tapo jų sukurtos religijos pamatu."
O tai paprasčiausiai vulgaru. Ir ciniška. Matyt, autoriaus supratimu, žmonės yra aferistai ir sukčiai (turbūt iš prigimties?).

Palyginimui - kaip dabar sakoma, vienas toks "vulgarus totuliristas":
"Religija – tai engiamos būtybės atodūsis, beširdžio pasaulio širdis, nes ji yra bedvasės santvarkos dvasia. Religija yra liaudies opijus".
Beširdžio pasaulio širdis...
Kuris iš jų dviejų vulgaresnis?
 
 
0 # to +disidentas b. Y-m-d H:i
viso to butu galima isvengti, jei post-castor&pol lux'ine a.lt nesiverztu i 'didiji diskursa'. klasikine zurnalistika su visais jos fakin zanrais privalo nedelsiant buti paskelbta PERSONA NON GRATA :-)))
 
 
0 # fasfasfasfs Y-m-d H:i
pasiskaityk apie Krishna, Vishnu ir paramatman. Tada palygink su Kristum, Dievu tevu ir sventaja dvasia. bus aisku is kur kiles naujasis testamentas.
del senojo testamento - skaityk Kabala.
 
 
-1 # fassaffas Y-m-d H:i
ir galiausiai - koks skirtumas ar jezus buvo?!!! zmones turetu orientuotis i jo zinute - kad visi esame mylime ir tokia galia myleti ir kurti. o buvo jis ar nebuvo - koks skirtumas. Dievas yra meile ir man vienodai rodo koks jo vardas - Kristus, krishna, vishnu, alachas ar dar koks..
 
 
0 # fassafasasf Y-m-d H:i
ir galiausiai - koks skirtumas ar jezus buvo?!!! zmones turetu orientuotis i jo zinute - kad visi esame mylime ir tokia galia myleti ir kurti. o buvo jis ar nebuvo - koks skirtumas. Dievas yra meile ir man vienodai rodo koks jo vardas - Kristus, krishna, vishnu, alachas ar dar koks..
 
 
0 # fassaffsafsa Y-m-d H:i
ir galiausiai - koks skirtumas ar jezus buvo?!!! zmones turetu orientuotis i jo zinute - kad visi esame mylimi ir tokia galia myleti ir kurti. o buvo jis ar nebuvo - koks skirtumas. Dievas yra meile ir man vienodai rodo koks jo vardas - Kristus, krishna, vishnu, alachas ar dar koks..
 
 
0 # krikščionybės gimimas+ Y-m-d H:i
Trejybė ir Kabala yra vėlyvesnės koncepcijos, todėl palauks. Aš siūlyčiau pradėti nuo Mitros su Oziriu, o dėl ST - skaityti pranašų knygas ir Kumrano bendruomenės raštus (bei išsiaiškinti, kas yra Septuaginta). Taip pat pasidomėti tokiais reiškiniais, kaip helenizmas, judėjų sektantizmas ir Romos imperija. Ir visa tai - tik pats žinių minimumas. Jį daugiau mažiau įsisavinę, jūs dar netapsit krikščionybės atsiradimo problemų specialistais, nė velnio - jūs tik, taip sakant, pramoksit skaityti bei rašyti.
Baisu, Mefisto, ar ne? Geriau nė neįtarti apie tokių dalykų egzistavimą ir viską suvesti į kelių suktų žydelių... atsiprašau, vyrukų, sąmokslą.
Bet ką aš čia vis apie ilgus ir sunkius dalykus, kai galima apie greitus ir lengvus. Skaityti Jn 1:45-46 bei Mt 1:20-23, ir medituoti ties perskaitytu iki pilno nušvitimo.
 
 
-1 # to +bmw Y-m-d H:i
geriau destyk kaip institucijos a la vatikanas krikscionybes vardu state komunizma. tfu... -- stalinizma. lietuvos anarchijos "riteriai" lipa ant to pacio greblio.
 
 
0 # Mefisto Diablo II gerojusMefisto Diablo II gerojus Y-m-d H:i
Kiek tam Mefiso metų? Keistas žmogus. Žmogui negaila laiko Bibliją studijuoti, analizuoti. Kažkoks rusofilas, apsimetantis dar ir anarchistu. Keista, kodėl anarchistas rusofilas? Ar anarchistas negali būti tiesiog laisvas ir maištaujantis? O gal čia internacionalas kažkoks? Norėčiau pamatyti snukį to Mefisto kaip atrodo žmogus, kuris tiek laiko skiria šitom nesąmonėm. Kaip jis atrodo, ką veikia. Gal koks nevykėlis? Nesuradęs sau vietos gyvenime. Gal gėjus nuskriaustas, kad parade nesudalyvavo? Keista, kuomet puolant kapitalizmą, imperijas, pamirštama Rusija, kuomet pamirštama kapitalsitinė Rusija. Nes rusofilai anarchistai negali pulti savo šeimininko. Jie tik kritikuoja, kad pas kitus šeimininkas JAV. Parašyk apie Stačiatikius ką nors, mefisto? Ar tavo meilė Rusijai neleidžia? Vistiek tiek laiko turi, gal net ne dirbi, gali skirt laiko biblijoms. Aišku laisvas žmogus, bet kokia prasmė tokiom nesąmonėm užsiiminėti? Nuleidai gal tą bibliją pakritikavęs? Man tai biblija irgi nerimta atrodo, tikėjimas ir visa kita, bet tai žmonės tegu daro kas jiems gerai, ar čia kažkoks komunistas apsimetęs anarchistu, dabar ims ir paskaitas dėstsys apie gėrį ir blogį? Apie blogą tikėjimą, apie JAV ir apie gerrą motulę Rusiją?
 
 
-1 # Mefisto Diablo II gerojusMefisto Diablo II gerojus Y-m-d H:i
Kiek tam Mefiso metų? Keistas žmogus. Žmogui negaila laiko Bibliją studijuoti, analizuoti. Kažkoks rusofilas, apsimetantis dar ir anarchistu. Keista, kodėl anarchistas rusofilas? Ar anarchistas negali būti tiesiog laisvas ir maištaujantis? O gal čia internacionalas kažkoks? Norėčiau pamatyti snukį to Mefisto kaip atrodo žmogus, kuris tiek laiko skiria šitom nesąmonėm. Kaip jis atrodo, ką veikia. Gal koks nevykėlis? Nesuradęs sau vietos gyvenime. Gal gėjus nuskriaustas, kad parade nesudalyvavo? Keista, kuomet puolant kapitalizmą, imperijas, pamirštama Rusija, kuomet pamirštama kapitalsitinė Rusija. Nes rusofilai anarchistai negali pulti savo šeimininko. Jie tik kritikuoja, kad pas kitus šeimininkas JAV. Parašyk apie Stačiatikius ką nors, mefisto? Ar tavo meilė Rusijai neleidžia? Vistiek tiek laiko turi, gal net ne dirbi, gali skirt laiko biblijoms. Aišku laisvas žmogus, bet kokia prasmė tokiom nesąmonėm užsiiminėti? Nuleidai gal tą bibliją pakritikavęs? Man tai biblija irgi nerimta atrodo, tikėjimas ir visa kita, bet tai žmonės tegu daro kas jiems gerai, ar čia kažkoks komunistas apsimetęs anarchistu, dabar ims ir paskaitas dėstsys apie gėrį ir blogį? Apie blogą tikėjimą, apie JAV ir apie gerrą motulę Rusiją?
 
 
0 # fassafasffsa Y-m-d H:i
mefisto is vis nusisneka pastoviai su savo straipsniais. anarchija.lt dar spausdina tokius.
 
 
-1 # babilonaskanapinis Y-m-d H:i
tikėjimui įrodymai nereikalingi. aš tikiu ir man to užtenka. galit čia toliau ginčytis kaip maitvanagiai vienam pulke dėl mėsos
 
 
-1 # Tiki tik kvailiaiEugenijus Y-m-d H:i
Tiki mano galva tik silpno protelio žmonės jūs pažiurėkit kokie jie ale geručei dievo mat vaikai o kai kokia katastrofa ar bėda lipa per galvas kai laukiniai , man iš tikinčiūjų tik juokas ima . Kaip toks asmuo Kristus egzistavo pilnai tikiu bet viskas tuo ir pasibaige.
 
 
-1 # Jezus kDizi Y-m-d H:i
Religija manipuliavimas kvailiais. Pliusas Mefisto už straispnį.
 
 
0 # ATS: Mefisto: Jėzaus Kristaus istoriškumasvedli Y-m-d H:i
Geras straipsnis keliantis klausimą dėl datų. Iš tikrųjų nesutapimų, nesusiėjimų yra dar daugiau nei čia paminėta. Štai čia dar keli faktai http://tinyurl.com/bhayat5
 
 
0 # AtsimerkSALOMĖJA Y-m-d H:i
Visiems tiek daug sanprotaujantie ms-buvo ar nebuvo,pasaka nepasaka.Tereik ia atsimerkti ir pasidairyti aplink supantį pasaulį.Iš kur visa pasaulio kūrinyje,nesuki te galvos,o tokėkite tuo ką matote ir tięk kiek gavote gimdami proto apmąstykite tą didybę ,kuri mus supa.Jei gavote to supratimo mažai-Dievas jums atleis bet neklaidinkite savo skaičiais,nes tai ne 2+2...