Giedrius Kiaulakis. Dešinysis ekstremizmas šiandieninėje Lietuvoje (4). SKINHEDAI
teorija

    Skinhedai, arba skinai, – Europoje ir Šiaurės Amerikoje paplitęs neformalus jaunimo judėjimas, kurio nariai aktyviai propaguoja Hitlerio, baltosios rasės grynumo, smurto ir prievartos idėjas, jų įvaizdžiui būdingos skustos galvos (iš to ir kilo grupuotės pavadinimas), karinio stiliaus drabužiai ir avalynė, nacistinės ir rasistinės simbolikos naudojimas.


    Lietuvoje skinai pirmą kartą užfiksuoti 1994 m. balandžio 20 d. per futbolo rungtynes tarp Lietuvos ir Izraelio rinktinių, kur jie skandavo: „Žydus pjauk – judos lauk"52. Išpuolis būtent per futbolo rungtynes nėra atsitiktinis faktas – patys skinai save kildina iš futbolo sirgalių „ultrų", atsiradusių dar sovietiniais laikais, kai SSRS aukščiausiosios lygos futbolo komandų sirgaliai neretai sukeldavo dideles tarpusavio muštynes. Dalis skinų ir dabar ištikimi „ultrų" tradicijai, jų prioritetas – ne nacionalizmas ir rasizmas, bet savo komandos palaikymas ir muštynės su kitų komandų sirgaliais53.

    Beveik tuo pačiu metu Vilniaus skinai 100 egzempliorių tiražu pogrindyje išleido nedidelį žurnalą „Naujas kelias", kuris buvo platinamas iš rankų į rankas. Antrasis ir paskutinis „Naujo kelio" numeris pasirodė 1994 m. pabaigoje.

    Kaip ir dera pogrindiniam leidiniui, „Naujas kelias" buvo nekokybiškai išleistas ir neribotai radikalus. Jame netgi publikuojamos kelios negrabiai ranka nupieštos žudynių scenos, ypač detalizuojant šaltojo ginklo kontaktą su žmogaus kūnu, be to, įvairiose vietose matyti pripieštų kartuvių su kilpose kabančiais žmonėmis bei kitokių „originalių" paveikslėlių. Šalia smurto scenų – pagrindinis šūkis: „Mes ateisim!", o ant viršelio – svastikos ir Gedimino stulpų hibridas.
   
    Leidinio „Naujas kelias" emblema atskleidžia Lietuvos neonacių siekį „lietuvišką" nacionalizmą derinti su hitleriniu nacizmu – Gediminaičių stulpai įkomponuoti į svastiką

    Etniniu klausimu leidinio pozicija panaši į tradicinę antisemitinę agitaciją, tačiau jaučiamas jaunatviškas kūrėjų maksimalizmas: „Vyksta kova! Tarp ko? Taip, tarp žydų ir nežydų. Galbūt net ne kova, o žydų primestos pinklės, iš kurių karts nuo karto norime išeiti". Karinga maniera pateikiami standartiniai „kaltinimai" žydams: komunizmas, kitų tautų pavergimas, chaoso kėlimas, organizuotas nusikalstamumas ir pan.

    Kitoms tautoms „Naujame kelyje" atskirai dėmesio neskiriama, tik „rusakalbiai" įvardijami kaip pagrindiniai žydų mafijos pagalbininkai Lietuvoje.


   
Lietuvos kontūrai, apibrėžti spygliuota viela – puiki skinhedų požiūrio į demokratiją iliustracija

   
Palyginti mažame leidinuke sugebėta aprėpti ir egzistuojančias socialines problemas, netgi siūlomi originalūs jų sprendimų būdai. Į klausimą, kodėl daugėja bedarbių, atsakoma: „20% darbo vietų užima kitataučiai, o gal net siauraakiai kitarasiai. Darbo vietos Lietuvoje pirmiausiai turi būti skiriamos lietuviams. <...> Kol mes lankstysimės prieš kitataučius ir garbinsime demokratiją, tol nebūsime tikri dėl savo darbo, ateities ir vaikų gerovės. <...> Tegyvuoja diktatūra". O štai valkataujančių ir išmaldos prašinėjančių piliečių problemas siūloma spręsti taip: „juos reikia naikinti: sukišti į dujų kameras, kaip parazitus. <...> Tegyvuoja tvarka!"

    Ta pati redakcinė komisija 1995 m. leido lapelius „Ateitis", kuriuose taip pat propaguojamas smurtas: „Naciai Europoje sunaikino 6.000.000 žydų. Šiandien Europa atsikvėptų lengviau, jei kas nors nuvalytų nuo jos nors 100.000 pankų".

    1995 m. rugsėjo 8 d. skinas Vidmantas Gulbinas sumušė Japonijos pilietį, o gruodžio 23 d. išniekino Klaipėdos žydų kapinėse esantį memorialą54.

    Skinai kurį laiką elgiasi išties įžūliai – 1995-1997 m. Vilniuje buvo sumušti Japonijos diplomatas su žmona55, korėjietis studentas, Kazachstano piliečiai, juodaodei JAV diplomatei grasinta peiliu, ji rasistiškai užgauliojama, Klaipėdoje į upę įmestas korėjietis56. Svastikos ir jas atitinkantys užrašai Vilniuje tapo įprastais sieninės tapybos pavyzdžiais. Per futbolo rungtynes ir koncertus skinai tiesdami į viršų rankas skanduodavo „Heil Hitler", „Juden raus" ir pan.57 Visa tai nelabai stengėsi maskuoti – netgi noriai pozuodavo žurnalistams.

    Tuo laikotarpiu susikūrė iki šiol tebeegzistuojanti kol kas vienintelė Lietuvoje „White power" muzikos grupė „Diktatūra". 1996-2001 m. pogrindyje ji išleido penkias kasetes: „Metas", „Tvarkoi", „Tuzinas", „Mūsų-Jūsų" ir „Pasaulis apsivers"58. Grupė groja sunkiąją ir agresyviąją „White power" muziką, dainų tekstuose skatinamas ne tik nacionalistinis („priešui neleisim čia kišti rankas", „daugiau niekada nepasiduos lietuvių tauta", „vietoj palaimos priešas gaus peilį į pašonę"), bet ir nemotyvuotas smurtas („iškritusios smegenys ir purvinas kraujas", „kraujo reikalauja minia"), o kartais net paranoja („esi bandomas triušis", „stebėtojas stebi viską iš šalies")59.

    Matyt, pajutę, kad jų veiklos teisėsaugos institucijos netoleruos, 1998 m. skinai pakeitė taktiką, ėmė laikytis tam tikros konspiracijos (1998 m. sausį už savo „žygdarbius" trejų metų laisvės atėmimo bausme bei pusės turto konfiskavimu nuteistas bene agresyviausias Klaipėdos skinas Vidmantas Gulbinas60, panašiu laiku į teisiamųjų suolą sėdo ir vilnietis Vitalijus Michailovskis). Iš visuomenės dėmesį patraukiančių veiksmų teliko vėliavų su svastikomis kabinimas įvairiose Vilniaus (kai kada Klaipėdos ir Kėdainių) vietose kiekvienais metais naktį į balandžio 20 d., taip pažymint Hitlerio gimtadienį61. Netgi per futbolo rungtynes ir koncertus skinai dažniau ėmė skanduoti kiek „nuosaikesnius" šūkius. 2000 m. sieninėje tapyboje svastiką vis dažniau pakeičia rasistų emblema „White power" (kryžius su apskritimu). Rečiau imta siautėti žydų kapinėse ir Holokausto atminimo vietose.

    Tačiau skinų ideologija nepripažįsta ramybės, ji skatina aktyvų smurtą. 2000 m. rudenį užfiksuoti keli kriminaliniai skinų išpuoliai: rugsėjo 10 d. Klaipėdoje gana smarkiai sumuštas ir apiplėštas žmogus, kitas žmogus peiliu sužalotas lapkričio 17 d. Vilniuje, Subačiaus gatvėje, per muštynes, tačiau policija šiais atvejais rimčiau nesusidomėjo. Kaip smulku chuliganizmą, būdingą skinų grupuotei, galima traktuoti Seimo vartų apšlapinimą, kurį Vilniaus skinai gyrėsi atlikę 2001 m. kovo mėn., traukdami į sunkiosios muzikos koncertą. 2001 m. antrojoje pusėje skinai vėl ėmėsi „politinių" akcijų: rugpjūčio 2 d. Vilniuje, Arkikatedros aikštėje, sumuštas juodaodis Senegalo pilietis Habib Kane, lapkričio 2 d. nusiaubtos Holokausto aukų kapinės Mažeikiuose. Panašu, kad skinai vėl įžūlėja ir artimiausioje ateityje tikrai nenusiramins.

    Apskritai skinų judėjimas Lietuvoje netapo masinis, nes šalis kol kas rasiškai nėra marga. Didesnių skinų grupuočių esama tik Vilniuje (40-50 asmenų) ir Klaipėdoje (20-30), kai kuriuose kituose Lietuvos miestuose veikia pavieniai entuziastai, kurie vis dėlto irgi gali pridaryti nemenkų rūpesčių, – tai rodo ir mažeikiškio Egidijaus Rozenbergo (g. 1984 m.), 2001 m. lapkričio 2 d. nusiaubusio Holokausto aukų kapines prie Mažeikių, veiksmai62. Kita vertus, Lietuvoje skinai nėra uždara grupuotė, į kurią visuomenė žvelgia priešiškai, kaip tai būdinga Vakaruose. Mūsų šalyje jie gerai sutaria su bendraamžiais, kurie nėra skinai, ir šitaip daro įtaką jiems savo idėjomis. Todėl dažnai svastika ant sienos nupiešta ne „tikro" skino, o nacistinių kliedesių prisiklausiusio jaunuolio. Skinai gerai sutaria su „metalistais", aktyviai dalyvauja jų koncertuose. Netgi su pankais, kurie save laiko antirasistais, santykiai nėra įtempti; skinai ramiai užeina į pankų klubus Vilniuje, nors, pavyzdžiui, kaimyninėje Lenkijoje tai būtų neįmanoma.

    Artimiausia skinams jaunimo grupuotė yra vadinamieji „metalistai", kurių Lietuvoje priskaičiuojama iki dvylikos tūkstančių. Dalis „metalistų" bando propaguoti senąjį lietuvių tikėjimą, supriešindami jį su svetimųjų atnešta krikščionybe. Grupuotės interneto puslapyje www.dangus.net63  vienu iš neapykantos objektų įvardijamas „judeo-christianism", tad galima kalbėti apie „pagonių" ir skinhedų požiūrių suderinamumą bei savitarpio supratimą. Nesunku šiame puslapyje rasti ir tradicinės antisemitinės propagandos apie pasaulinį žydų sąmokslą: 2002 m. rugsėjo 10 d. publikuojamas straipsnis, kuriame įrodinėjama, kad abstraktūs „žydai" (konkrečiai nenurodant jokios organizacijos nei institucijos) suorganizavo 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro aktą JAV.

    Kita savotiška transformacija – grupės skinų tapimas baikeriais. 1999 m. įkurta grupuotė „Vilniaus vorai", save laikanti „baikeriais patriotais"64. Grupuotės emblemoje pavaizduotas voras yra su svastika ir dvasiškai jie liko kur kas artimesni skinams bei „metalistams" negu tradiciniams baikeriams.

    Lietuvių skinhedų kontaktai su bendraminčiais užsienyje labai riboti, jie nepriklauso tarptautiniams skinhedų tinklams. Netgi į tarptautinę rasistinės „White power" muzikos įrašų sistemą Lietuva neįtraukta. Priežastys – ne techninių galimybių stoka. Tiesiog Lietuvos skinhedams būdingas toks mąstymo paradoksas: pagerbdami Hitlerį ir vokiečių nacius, kartu save jie suvokia kaip baltus, kuriems svetimi ir grėsmę kelia tiek slavai, tiek germanai. Patys jokio prieštaravimo jie čia neįžiūri ir netgi mėgina sukurti grynakraujų baltų identifikavimo sistemą remdamiesi kaukolės dydžiu, naudodamiesi nacistinės Vokietijos šios srities „praktika".

52 „Miestų skustagalviai kariauja su saulėgrąžas mėgstančiais urlaganais", Lietuvos rytas, 1996, birželio 18, Nr. 149.
53 http://pietu4.ten.lt/
54 „Nuteistas fašistinės grupuotės lyderis", Lietuvos rytas, 1998, sausio 24, Nr. 19.
55 D. Sinkevičius, „Diplomatą sumušę chuliganai buvo neteisėtai paleisti", Lietuvos aidas, 1997, balandžio 18, Nr. 18.
56 J. Damulytė, „Lietuva – pavojinga šalis užsienio turistams", Veidus, 1997, lapkričio 29, p. 42-44.
57 N. Kesminas, „Futbolo mėgėjai svečius Vilniuje pasitiko įžeidimais", Lietuvos rytas, 1997, rugpjūčio 16, Nr. 191.
58 http://www.diktatura.com/
59 Garso kasetė „Tuzinas", 1998 m.
60 „Nuteistas fašistinės grupuotės lyderis", Lietuvos rytas, 1998, sausio 24, Nr. 19.
61 L. Kulka, „Per Adolfo Hitlerio gimtadienį vėliava su svastika sostinėje tapo tradicija", Lietuvos aidas, 2002, balandžio 22, Nr. 91.
62 R. Pauliukevičius, „Mažeikiuose sulaikytas fašistuojantis jaunuolis", Klaipėda, 2001, lapkričio 20, Nr. 271.
63 Dabar - http://www.ferrum.lt/
64 D. Kaikarytė, „Vorų" klubo nariai visus baikerius į šventę įleis nemokamai", Lietuvos rytas, 2000, liepos 12, Nr. 162.

(Pastaba: kai kurios interneto nuorodos - atnaujintos)

     Dešinysis ekstremizmas šiandieninėje Lietuvoje / Giedrius Kiaulakis ; Pilietinių iniciatyvų centras. - Vilnius : Garnelis, 2002 

 

Komentarai  

 
0 # apie metalistus...rrr Y-m-d H:i
Negaliu nepakomentuoti pastraipos apie metalistus.
Jeigu skinai buriasi pagal tam tikrą socio-politinį pažiūrų modelį, tai metalistus į subkultūrą jungia tiktai panašus estetikos pajautimas, esmingiausiai išreiškiamas per meną (muziką). Tarp metalistų nėra kažkokio vieningo pažiūrio politinėmis ir kt. temomis, netgi tame minėtame "grupuotės interneto puslapį" nevisi įžvelgia prasmės lankytis. Todėl kažkokie apibendrinimai šia tema skamba šiek tiek įžeidžiančiai.. . :sad:
 
 
0 # to rrren arche Y-m-d H:i
Šis straipsnis yra gana informatyvus, tačiau, deja, atspindi ne anarchistų nuomonę, o valstybinį požiūrį. Kiek žinau, G.Kiaulakis buvo susijęs su valstybinėmis struktūromis...
 
 
0 # skinhedų istorijafrao Y-m-d H:i
autoriui, kaip dažnai būna, reiktų skirti nors truputį dėmesio tam, apie ką rašo. skinhedų subkultūra nėra vienijama rasinės neapykantos. pirmoji, tikroji skinhedų kultūra buvo vienijama maišto prieš visuomenę ir visuomeninio pagrindo - visi buvo darbininkų klasės jaunikliai ir tuo didžiavosi. pirmieji skinhedai buvo įvairių rasių darbininkai Londono priemiesčiuose. kiek vėliau BNF (Brittish National Front) susiejo tokį skinhedų visuomeninį pagrindą su savo rasiniais ir tautiniais iškrypimais, taip padėdami pagrindą naujai skinhedų atšakai - skinhedams naciams.
manau, kad derėtų gerbti likusią skinhedų dalį, kuri tikrai nėra mažuma. nevisi skinhedai yra naciai. yra skinhedų anarchistų, skinhedų komunistų, skinhedų, kuriems poxui, taip pat Lietuvoje po truputį vystosi nauja atšaka - skinhedai-maroz ai... bet kokiu atveju, jie nėra naciai ir pašaliniams infantilams taip juos nurašyti yra labai nepagarbu.
 
 
0 # ---Kindziulis Y-m-d H:i
Nieko nuostabaus, kad šito komunisto rašinėlyje nemažai sąmoningos netiesos parašyta.
Šlykštu.
 
 
0 # Dešinysis ekstremizmas šiandieninėje Lietuvoje / Giedrius Kiaulakis ; Pilietinių iniciatyvų centras. - Vilnius : Garnelis, 2002Šypt Y-m-d H:i
Juokingas straipsnis, netgi jumoreska sakyčiau :D :D :D
 
 
0 # Giedrius Kiaulakis. Dešinysis ekstremizmas šiandieninėje LietuvojeOi! Y-m-d H:i
Rozenbergas, Michailovskis tikri Lietuviai :-)) ir dar kumštis iš Rytų pusės piešiny :-))
 
 
0 # CHaBitininkas Y-m-d H:i
Tos krašto apsaugos savanorės pavardė irgi nepanaši į lietuvių. Komunistai artėja... BŪŪŪ
 
 
0 # skinaigyneja Y-m-d H:i
manu kad tikrai labai gerai kad ju yra jie valo lietuva nuo kitatauciu as pati nesu skine bet vis sirdimi juos ginciau nes jie gina musu tevyne
 
 
+1 # adwjustas Y-m-d H:i
as juos gerbiu ,bet ju per mazai
 
 
0 # bredascarlos Y-m-d H:i
ne nu kam tokia nesamone rasineti ale nusenusio socialogijos profesoriaus lygio, visiskai vienpusiskai prisiklausius neaisku ko, keliant masine isterija dw dar koki straipsneli apie pankus ir heroina sumeskit... isviso visko suplakiams i viena, kaip tik ir skatina ta jusu "naciskuma" bo visokie vaikigaliai prisiskaite ir neisivaizduoja kad skinheads subcultura gali buti kitokia....
 
 
+1 # SKINAI JEGATomas Y-m-d H:i
As Klaipedoj gyvenu, ir as galiu 100% pasakyti kad Klp yra mazdauk 100 skinu o ne 20-30. Dar mano pusbrolis gyvena Vilniuj, ir jo kaimynas yra skinas ir jie gerai pasikalba, ir pats tas skinas sako kad vien Vilniuj yra 200-300 skinu, bet kai kurie daugiau dalyvauja koncetuose ir taip panasiai negu kiti.. Tai galyme sakiti kad Lietuvoj yra mazdauk kokie 500 skinu tai visai normaliai..
 
 
0 # Tšš..netvarka Y-m-d H:i
:Dskinai gina mūsų tėvynę:D (cha cha)
aš juos gerbiu už tai,kad jie parodo kas tokie yra ir,kad išvis tokie yra.Bet ne išėjus į gatvę kumščiais,jėga ar kt. O tai,kad jie susorganizuoja ir eina į gatves skanduodami:ras istinius, nacistinius šūkius,Neša vėliavas ir kt.(mm).Bet ką jie daugiau daro dėl Lietuvos?Lietuv ai?Muša juodą, žydą?;muša visus-na bet čia jau labiau typo skinheadai vaikai, izdivonai, kurie nieko nežino, tik žino pasakas apie kumštį ir nacį;-)

Už tai, kad Lietuva turi būt savo rasės.Bet lai važiuoja tie spaloti, bet be jokių teisių mūsų šaly.Su limitu čia būt;-)
Gera ir taip širdžiai būt malonu, kad prie visų tų nacių žygių prisidėtu, bet kas:sad:metalas ,nykštukas,gota s,pankas,laume ar paprastas žmogus)mylintis , bei saugantis lietuvą,patriot as,Bet...įdomu. .. ar įmanoma, kaip pasielgtų nacis.??
 
 
0 # Tikras lietuvisJonas Y-m-d H:i
Nu ka as galiu pasakyt gandonai o ne SKINAI
 
 
0 # tava tevasKažkas -.- Y-m-d H:i
Kas per rasistas Lenkas ikurė šitą puslapį. Neturi savo istorijoje nieko tai kitus bando žemint