Žudikų atminimu rūpinasi Lietuvos valstybė
istorija
Bronius_Norkus_ir_Juozas_Barzda        Kažin ar gyvena Lietuvoje brandaus amžiaus žmogus, negirdėjęs apie masines žmonių žudynes II-ojo pasaulinio karo pradžioje. Pirmaisiais karo mėnesiais per nepilną pusmetį buvo nužudyta daugiau nei 100 000 žmonių, daugiausia žydų. Liūdna, bet faktų, kad civilių, moterų ir vaikų žudynėse dalyvavo lietuviai – kadriniai Lietuvos kariuomenės karininkai – daugiau nei pakanka.

 

Anarchija.lt jau rašė apie 1-ojo TDA bataliono karių vykdytas žudynes Kauno 7-ajame forte, su Hamanno būriu. Buvo ir pasižymėjusių. Štai ką rašo Dr. Arūnas Bubnys tyrime, pavadintame Institucijų, asmenų, tarnavusių okupacinio režimo politinėse, policijos, karinėse, visuomeninėse bei teisinėse institucijose vaidmuo. Lietuvių policijos batalionai ir Holokaustas (1941-1943)“:


„Pagal nuteistų TDA bataliono karių parodymus sovietų saugumui galima daryti išvadą, jog žydų žudynėse VII forte dalyvavo 1-oji ir 3-ioji TDA bataliono kuopos. Vėlesnėse žydų žudymo akcijose dažniausiai dalyvaudavo 3-ioji kuopa, vadovaujama leitenantų B. Norkaus, J. Barzdos ir A. Dagio.“


Taigi trys karininkai susitepę senių, moterų, vaikų krauju. Kas jie?

 

Štai kaip juos apibūdina oficiozinis Lietuviškas tinklapis http://www.genocid.lt.

 

Juozas_BarzdaBarzda Juozas, leitenantas – sovietų okupacijos pradžioje 2-ojo pėstininkų pulko 2-osios kulkosvaidžių kuopos būrio vadas; 1940 07 24 perkeltas į 9-ąjį pėstininkų pulką; 1940 09 24 paskirtas 179-osios šaulių divizijos žvalgybos bataliono būrio vadu; 1940 m. pab. paleistas į atsargą; gyveno Kaune, dirbo universiteto ūkio dalies vedėjo padėjėju; kilus Vokietijos–SSRS karui universiteto bendrabutyje organizavo sukilėlių būrį iš studentų; 1941 06 28 priimtas į Kauno komendantūros TDA batalioną; 1941 07 03 paskirtas TDA bataliono 3-iosios kuopos vadu; nuo 1941 m. liepos vokiečių įpainiotas į masines žydų žudynes; vėliau jo vadovaujama 3-ioji kuopa buvo specialiai naudojama masinėms žudynėms Kauno fortuose ir už Kauno ribų; 1941 08 25 perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 3-iosios kuopos vadu; 1941 m. spalio mėn. kartu su batalionu išvyko į Minską, kur 2-asis PPT batalionas (vėliau 2-asis apsaugos batalionas, 12-asis batalionas) vėl buvo panaudotas masinėms žydų, sovietinių belaisvių ir kt. žudynėms; vėliau paleistas į atsargą; 1944 m. Vietinės rinktinės Ukmergės komendantūros formuojamo 302-ojo bataliono 3-iosios kuopos vadas; LLA narys; nuo 1944 08 19 – Telšių „Vanagų“ vadas; 1944 m. gruodžio mėn. išmetant parašiutininkų desantą nuskendo Platelių ežere, 1945 01 15 lavonas buvo ištrauktas ir atpažinta, kad tai J. Barzda, gimęs Zarasų aps. Kavolių kaime.

 

Bronius_NorkusNorkus Bronius, leitenantas – okupacijos pradžioje 5-osios eskadrilės karo lakūnas; 1940 10 04 perkeltas į 29-ojo korpuso aviaeskadrilę; kilus Vokietijos–SSRS karui pabėgo iš armijos būdamas atvykęs savaitgaliui į Kauną; 1941 06 23 sukilimo metu Kaune iškėlė Lietuvos vėliavą virš Prisikėlimo bažnyčios; 1941 07 03 paskirtas TDA bataliono 3-iosios kuopos vadu; vokiečių įpainiotas į masines žydų žudynes; žuvo 1943 m. nelaimingo atsitikimo metu Rusijoje (tarnaudamas 13-ajame batalione).


Dagys Anatolijus, leitenantas – okupacijos pradžioje 2-ojo pėstininkų pulko minosvaidžių būrio vadas; 1940 09 07 perkeltas į 259-ąjį šaulių pulką, paskirtas 3-iosios kulkosvaidžių kuopos minosvaidžių būrio vadu; 1940 10 21 perkeltas į 215-ąjį šaulių pulką; 1941 07 03 paskirtas TDA bataliono 3-iosios kuopos vado padėjėju; vokiečių įpainiotas į masines žydų žudynes; 1941 08 25 paskirtas 3-iosios kuopos vadu; nuo 1943 01 01 – policijos vyr. leitenantas (13-ojo bataliono sąrašuose); 13-ajam batalionui išvykus į Pskovo sr., liko Kaune, komandiruotas į LSD ryšių karininko štabą; po karo gyv. JAV.

 

Atrodo, nė vienas iš jų už savo nusikaltimus teisiamas nebuvo. Kita vertus, žinios gana skurdžios. Frazė „vokiečių įpainiotas į masines žudynes“ kažin ar adekvačiai atspindi veiksmus tų karininkų, kurie vadovavo dešimčių tūkstančių žmonių nužudymui. Įdomu, kad visi jie toliau  tarnavo tarp kitų vokiškomis nacistų uniformomis apsirengusių kadrinių karininkų, niekinusių prie rankovės prisiūtą trispalvę. Kiek bevarčiau lietuviškų šaltinių – niekur neradau, kad kuris nors iš kolegų būtų juos smerkęs dėl dalyvavimo karo nusikaltimuose. Neradau duomenų, kad juos būtų smerkę ir vadinamieji lietuviško antinacistinio pogrindžio veikėjai.

 

Juozas_Barzda_-_zudynes_ir_paminklas

Kairėje – žydų žudynės Kauno 7-ajame forte. Šaltinis: http://einestages.spiegel.de

Dešinėje – paminklas Juozui Barzdai – Klevui. Šaltinis: www.xxiamzius.lt


        Juozas Barzda – Klevas svariai prisidėjo kuriant Lietuvos Laisvės armijos kovinę galią. Buvo toje organizacijoje ne eilinis, o svarbus asmuo – LLA Telšių Vanagų rinktinės vadas. Derėjosi su vokiečiais dėl ginklų kovai prieš „raudonuosius diversantus“ – gavo porą šimtų šautuvų ir pažadą Abvero mokyklose apmokyti 50 diversantų (tais mokymais kiek vėliau pasinaudojo pats). Rūpinosi LLA Vanagų stovykla, „kuri buvo įrengta Platelių-Sateikių miškuose (6 km nuo Platelių rytiniame ežero krante)(427,12). Čia telkėsi ne tik Telšių rinktinės Vanagai, rugpjūčio 2 d. gavę įsakymą atvykti 10 dienų apmokymams, bet ir pasitraukę iš kitų LLA rytų apygardų ar rinktinių partizanai bei naujokai (427,12). Stovykloje pradžioje susitelkė apie 400-500, vėliau iki 250 žmonių, padalytų į kuopas, būrius ir skyrius.“

 

Kaip LLA atstovas Barzda Juozas – Klevas dalyvavo vadinamajame Kaltanėnų suvažiavime 1944 rugsėjo 5 d., kur buvo tariamasi, kaip priešintis artėjančiai Raudonajai armijai. Vėliau mokėsi Abvero mokykloje ir tapo desantininku. Tiesa, šuolis baigėsi nesėkmingai – nusileido Iešnalio ežere ir nuskendo. Daugiau apie šį įvykį: http://partizanai.org/

 

Na, žuvo negarbingas žmogus, tad istorijoje galėtume padėti tašką. Deja, ne. Ši istorija turi ir tęsinį. Nepasmerktos piktadarybės dažnai imamos garbinti.

 

2008 m. prie Iešnalio ežero, netoli numanomos Juozo Barzdos – Klevo palaidojimo vietos (tikslios jos niekas nežino), Plungės rajono tarybos narys iš Tvarkos ir teisingumo partijos Albinas Klimas pastatė šiam žmogžudžiui akmeninį paminklą valstybinio rezervato žemėje. Valstybinės tarnybos nė nebandė nubausti savavaliautojo. Priešingai, Plungės rajono savivaldybės tarybos nario Albino Klimo vadovaujama savivaldybės komisija Laisvės kovoms įamžinti ne kartą svarstė šio paminklo problemą. Mat paminklas stovi, kad ir neteisėtai pastatytas, bet prieiti prie lankytojai negali. Keliukas eina per privačią valdą, o savininkai nelinkę leisti juo vaikščioti. Buvo svarstoma, kaip rezervato teritorijoje įrengti keliuką šio abejotinos vertės ir teisėtumo paminklo link. Į klausimą – kodėl teisėsauga nebaudžia gamtą niokojančių ir žudikams paminklus statančių politikų – atsakymo neturiu.

 

Iš tos trijulės Lietuvoje palaidotas ir 1942 metais Rusijoje krisdamas nuo arklio užsimušęs Lietuvos aviacijos leitenantas – moterų ir vaikų žudikas Bronius Norkus. Skaudu matyti, kaip tam tikruose šaltiniuose aukštinami šio žmogaus nuopelnai. Taip, 1941 m. birželio 23 dieną Kaune virš Prisikėlimo Bažnyčios jis iškėlė trispalvę, tačiau nutylima, kad šis žmogus, praėjus vos keletui dienų, tame pačiame 7-ajame Kaune forte ėmė vadovauti tūkstančių žmonių žudynėms. Vienkartinį patriotinį aktą pakeitė daug dienų trukusi kruvina orgija.

 

2001 m. birželio 29 d. Kultūros paveldo centre vykusiame kultūros vertybių apsaugos ekspertų posėdyje, kuriame dalyvavo Bronius Kašelionis, Loreta Kazlavickienė, ekspertai dr. Romas Batūra ir dr. Algirdas Antanas Baliulis, pritarta Broniaus Norkaus kapą paskelbti kultūros paminklu. Posėdžio dalyvių nuomone, Bronius Norkus priskirtinas prie „Lietuvos karių, žuvusių dėl Lietuvos laisvės, kūrusių nepriklausomą valstybę, nusipelniusių karo mokslui bei krašto apsaugai“ (žr. straipsnio apačioje, „paminklo“ numeris LlOl 1).

 

Ciniška bet sprendimas priimtas prabėgus lygiai 60 metų nuo žudynių 7-ajame Kauno forte pradžios – žudynių, per kurias Broniaus Norkaus vadovaujami budeliai nužudė daugiau nei 6 tūkstančius žmonių. Net SS vadai buvo pasipiktinę – anot jų, jie nužudė trim tūkstančiais daugiau nei buvo liepta. Apgailėtini nuopelnai karybai, apgailėtina ir valstybė, globojanti tokių „karių“ atminimą.

 

Šiemet kruviniems trijulės darbams sukanka 70 metų. Dviejų „karių“ atminimą bandyta įamžinti valstybiniu lygmeniu. Gal jau pakaks tyčiotis iš jų aukų atminimo?

 

Evaldas Balčiūnas

2011 03 22

 

Komentarai  

 
0 # !?!?!? Y-m-d H:i
kad apie TDA visur nutylima, nei istorijos vadoveliuose kiek pamenu nebuvo, patriotai.lt buvau paklauses ka galvoju istryne pranesima(nors nezinia ar del klausimo ar del ko kito)
tas TDA kaip rakstis subinej desniesiems, geras tuzas mums
 
 
0 # aha* Y-m-d H:i
keiksmai trinami. red.
 
 
+1 # Kiti genocidaiJonas Kiselis Y-m-d H:i
Kodėl ištrynėte mano komentarą, nors jame nebuvo nei keiksmažodžių nei įžeidinėjimų o tik normalus klausimas? Ką gi, tai tik dar labiau patvirtina mano įtarimus. Anarchistai nesivadovauja universaliomis žmogiškomis vertybėmis.
Atrodo, kad bėgate nuo jums nepatogios tiesos.
 
 
+1 # taipanonops Y-m-d H:i
TDA buvo sukurta Jurgio Bobelio ir LV (Laikijoni vyraiusybe ir yra LAF, nera jokio skirtumo, ir jie-naciai, finansiuojami ir baziuojami Vokietijoje) kad galetu pasiulyti "darbo jega" naciams. LV ir Bobelis keleta savaiciu bande sukurti koncentracijos lageri Kaune, nes kaip vyko zydu zudynes, atrode jiems siek tiek chaotiskai, nors jie ir vadovavo. Bobelis numate 7a forta kaip kanclageri, jeigu prisimenu teisingai, gal ir buvo 4as fortas. LV pritare. Vis delto nusprende isteigti geta, nuzude Valijampoles zydus ir ta teritorija panaudojo getui isteigti. Steigejas buvo Bobelis. Simet bandys idiotai pamineti LAF ir LV 70aja metine, jau kalbama apie ju didvyriskuma, pasiaukojima ir tt. Tai kad Norkus ir kiti jau svenciami pusiau oficiliai nestebina. Reikia pasakyti dar, kad nera jokia paslaptis, kad LV ir LAF ir TDA buvo grynai nacistines organizacijos, taciau spekuliuojama jaunimo nezinia.
 
 
0 # PasikartojuJonas Kiselis Y-m-d H:i
Na gerai, pasikartosiu dar kartą, bet visgi man keista, jeigu mano komentaras prieš tai buvęs galėjo dingti lyg niekur nieko ir jo niekas specialiai nepanaikino.

Taigi kodėl anarchistams rūpi tik vienintelis genocidas -- Holokaustas? Tai jau ne pirmas straipsnis apie jį šioje svetainėje. Tačiau apie jokį kitą genocidą, nei Holodomorą, nei Armėnų, nei Raudonųjų kmerų nei apie dar bet kurį kitą nė vieno straipsnio nėra. Pvz, vien pirmojo paminėto metu buvo nužudyta daugiau žmonių nei per Holokaustą. Ar vienos tautybės ar etninės grupės iškėlimas aukščiau kitų neprieštarauja anarchizmo idėjoms?
 
 
+1 # Žygeiviuievaldas Y-m-d H:i
naciams tarnavę žudikai žudė ne vien žydus. beje karui baigiantis jie nemenkai pasisitengė, kad būtų žudomi lietuviai. kaip manot ką žudė su tais 200 šautuvų kuriuos iš nacių gavo Barzda? Ir nenustebčiau, kad pinigai kuriuos žudikai atėmė iš nužudytųjų - dabar maitina tokius šliužus kaip fašistinė atmata -Žygeivis.
 
 
0 # Žygeiviuievaldas Y-m-d H:i
Atmata varyk iš čia. tavo smarvės čia nereikia - užtenka žydšaudžių.
 
 
-1 # apie požiūrį į fašistėliusevaldas Y-m-d H:i
tegul atmatos neprisigalvoja, kad ruošiuos su jais diskutuot.
 
 
0 # joevaldas Y-m-d H:i
užgauliojimai trinami. red.
 
 
+1 # atsiimsit vienakartrėkalokit, rėkalokit Y-m-d H:i
Ateis laikas į konclagerius ir darbo stovyklas ir tokių straipsnių autoriai dengtomis mašinomis važiuos :-)
 
 
+1 # BRAVO !BRAVO ! Y-m-d H:i
Savo ruoštu anarchistai ir antiFa galės pasirūpinti Tarybinių Žudikų atminimu :-) Nes kol kas jais rūpinasi tik rusijos ambasada. Galėtumėt ir apie tai brūkštelėti kokį straipsnelį.
Būtų įdomu.
 
 
0 # manau daugiau istorija reikia pasidometibe pykčio Y-m-d H:i
Ko čia kaip kokia banda imat smerkti tuos žmonės? Jūs bent įsivaizduojat kas yra karas? aš tai ne, manau ir jūs, nes niekada savo užpakaliais to nepatyrėt. Mano senelis karo veteranas ir tokių dalykų pripasakojo, kaip bolševikai atėjo rinkt rekrutų į kaimą, keli vaikinukai bandė bėgti, buvo sugauti ir viso kaimo akivaizdoj sušaudyti, mamos, tėčiai, turėjo žiūrėt kaip jų vaikai krenta it musės. Visi buvo pribauginti, visi norėjo išgyventi. O dėl žydų, tai prieš II PK, buvo tokią ekonomiką savo rankose sukoncentravę, kad norėdamas atsidaryti kokią pieno parduotuvę, kitą dieną būsi ant karštų žarijų pasodintas, kad greit tos idėjos atsisakytum. Visi jų nemėgo, nes manė kad jie bolševikam padėjo, o į nacius lietuviai žiūrėjo kaip išsigelbėjimą nuo rusų(klydo). Visi tuos žydus žudė ir tie patys prancūzai, ispanai, ir kt. kaip tokioj mėsmalei sukiesi, daugiau nieko nelieka kaip inkstintas išgyventi žudant. Paskaitykit REMARQUE, gal daugiau mastymo horizontai prasiplės. Ir nieko čia smerkimu nepasieksit, pabambėsit ir viskas. Siūlyčiau į praeitį žiūrėti objektyviai, na buvo ir buvo, geriau sukim galvas, kad nepasikartotu baisūs dalykai, nes su tokiu mastymu, mes ne progresuojam o tik regresuojam. Nei mes žydų prikelsim, nei tų kas žydus žudė, dulkėm jau visi pavirto. Sėkmės
 
 
0 # ATS: manau daugiau istorija reikia pasidometiponiute onute Y-m-d H:i
Tu su tokiu mastymu isvis kazkokiu vertybiu turi ? Tavo motka ar teva ar vaikus, jei isvis tokiu pas tave yra,iszudytu, noreciau paziuret kaip apie pavirtima i dulkes cia kalbetum. Nieko... viskas viska atseikeja gyvenimas su saiki, tad lauk lauk tu dulkiu, o tada pakalbesim ;)
 
 
+2 # neužtenka domėtis istorija - dar reikia mokėti skaitytibe pykčio, tik su neapykanta Y-m-d H:i
"Visi tuos žydus žudė"
Ypač ispanai, o taip pat actekai ir eskimai...
 
 
0 # Uoj, ispanus parašiau? Ačiū už klaidos ištaisymąbe pykčio dublis antras Y-m-d H:i
turėjau omeny italus Pone Pykti:> Štai lentelė kas?kiek? kaip baisiai pasidarbavo

(Šaltinis: Encyclopedia of the Holocaust)
Lenkija 3.000.000 90.9 proc.
SSRS 1.100.000 36.4 proc.
Vengrija 569.000 69.0 proc.
Rumunija 287.000 47.1 proc.
Lietuva 143.000 85.1 proc.
Vokietija 141.500 25.0 proc.
Olandija 100.000 71.4 proc.
Bohemija/Moravij
a
78.150 66.1 proc.
Prancūzija 77.320 22.1 proc.
Latvija 71.500 78.1 proc.
Slovakija 71.000 79.8 proc.
Graikija 67.000 86.6 proc.
Jugoslavija 63.300 81.2 proc.
Austrija 50.000 27 proc.
Belgija 28.900 44 proc.
Italija 7.680 17.3 proc.Estija 2.000 44.4 proc.
Liuksemburgas 1.950 55.7 proc.
Norvegija 762 44.8 proc.
Danija 60 0.7 proc.
Suomija 7 03 proc.
Bulgarija 0 0.0 proc. Visi daugiau ar mažiau prisidėjo prie šio baisaus dalyko. Tai tik parodo kaip visiem iš baimės ar dar kažko buvo galvos susisukę, o vedė tik vienas noras- išgyventi. Pabaiga.
 
 
0 # Tu tikrai labai nori būti teisusdublis trečias ,,Būda pasakė: jei tavo pyktis dovana, tai aš jos nepriimu : Y-m-d H:i
Ir tebūnie, koks skirtumas kiek jų buvo Lietuvoje ar Bulgarijoje, manau jei jų būtų daugiau, tai ir skaičius būtų didesnis to pačioj Bulgarijoje. Tiesiog taip atsitiko, kad Lietuvoje jų buvo daugiau(istorij a čia reikia paskaityti). Aš jau bandžiau pasakyti, kodėl lietuviai taip lengvai nedvejodami kėlė ranką prieš žydus(paskaityk komentarą) Aš straipsnį supratau, bet ačiū tau už paaiškinimą. Mano pirmas komentaras buvo reakcija į skaitytojų komentarus, kaip tavasis į manąjį. Tik matau nori veltis į diskusiją ,,kas daugiau ko žino?" Kad kraipoma istorija ir kad nėra mesta tyrimų į teisybę, tai aišku blogai. bet bet bet...na įsivaizduok, kad dabar visuomenei pateiki iš koto verčiančią tiesą pačią tiesų tiesiausia, kad ir apie kokį Vytautą ? Aišku kiltu skandalas, nieks nieko nepripažintu, pomidorais apmėtytų, ir dar labiau sustiprėtų ,,didvyrių" kultas. Jei tave domina konkreti situacija dėl šių žmonių, tai pasidomėk, gal jų šeimos sušaudytos buvo ar ką? Į viską žiūrėk kritiškai, bet ne man tave mokyt, mamai ir tėčiui reikia. Beje Smetona netinkamus irgi siuntė į koncentracijos stovyklas. Manai visuomenėje apie jį nuomonė pasikeitė, nemanau, pirmasis prezidentas, ir nors tu pagaliu daužyk per galvą ir neišmuši tu liaudžiai to fakto , kad jis joks ten didvyris..... Ir taip toliau ir taip toliau...
P.s. Piktasai komentarai ateik:>
 
 
+1 # ATS: Žudikų atminimu rūpinasi Lietuvos valstybėBūtų gerai Y-m-d H:i
jei parašytumėte apie rusų vykdytą ukrainiečių genocidą. Taip pat apie rusų įvykdytą adygų genocidą. Taip pat būtų labai įdomu, jei parašytumėt apie Rainių žudynes ir apie kitas rusų vykdytas žudynes.
 
 
0 # fakerylandoho Y-m-d H:i
https://www.youtube.com/watch?v=jFDvtzwT-TU#t=90.00938208762886
https://www.youtube.com/watch?v=ssCkc8t9sho
 
 
+1 # kas paaiskins?....ieskanti tiesos Y-m-d H:i
Moletu kraste garbinamas lietuvis partizanas kovojes pries bolsevikus Gruzdas,tuo metu grobe is zmoniu lasinius kiausinius,sama gona ir dar prievartavo jaunas panikes einancias i sekmadienines pamaldas baznycion.....! !?? o dabar jis didvyris ir dar norima gatve pavadinti jo vardu... jis didvyris?? o tokiu buvo daug visoj Lietuvoj....