Baltijos šalių kova už „nepriklausomybę“ po Trečiojo Reicho vėliavomis
istorija

Vaffen SS Latvija        Jau kelinti metai kovo 16-oji Latvijoje tampa svarbiausiu įvykiu, sukiršinančiu šalies visuomenę. Įvairaus plauko politikai linksminasi bjauriais žaidimais, o eiliniai Latvijos gyventojai – ir latviai, ir rusai, ir visi kiti – susiskirsto į „savus” ir „svetimus”, kad kelias dienas panirtų į eilinio „šventojo karo” įkarštį.

 

Po to, iki kitos kovo 16-osios, viskas vėl grįžta į savo vietas, bet nuosėdos lieka. Vieni lieka įsitikinę, kad „Latvija – latviams”, kiti ant kiekvieno kampo skundžiasi, kad Latvijoje viešpatauja nacionalizmas, ir nė nepastebi, kad savo „antifašizmu” nusirita į tokį pat nacionalizmą, tik kitos pusės. Ir nei vieni, nei kiti nesupranta, kad normalaus gyvenimo nebus, kol visuomenėje klęsti toks susipriešinimas. Bus amžinas „šventasis karas”.

 

Įvairiausių partijų politikams tai neabejotinai naudinga – juk jie šito karo karvedžiai. Nebūtų karo – neliktų ir jų. Prieš 70 metų Latvijos politikieriai išsiderėjo iš ponų vokiečių įvairių privilegijų, nes pardavė savo brolius latvius kaip patrankų mėsą frontui ir kaip darbinius gyvulius vokiečių fabrikams. Šiandien tų politikierių įpėdiniai lygiai taip pat stengiasi išnaudoti padėtį savo labui.

 

Šiuo tikslu mūsų visuomenėje aktyviai skleidžiami visokiausi mitai, o vienas iš tokių oficialių šiandieninių mitų – tvirtinimas, kad SS legionieriai kovojo už nepriklausomą Latviją.

 

Kaip anarchistas norėčiau pabrėžti – kol būsime tokio melo nelaisvėje, būsime pasmerkti amžinai kariauti tarpusavyje. Akylai vadovaujami politikų karvedžių, pamiršdami kovoti už teisę gyventi taip, kaip norime. Todėl šiandien mūsų forume publikuojame skirsnį iš istoriko Michailo Krysino knygos „Latvijos SS legionas”, pavadintą „Latvijos ateitis Trečiojo Reicho planuose”.

 
***
 

Krysin Latvijos SS legionasOkupuotų teritorijų ir Europos tautų likimą, vadinasi, ir jų valstybinę padėtį, Trečiajame Reiche lėmė nacistų rasinė teorija. Nors, kaip parodė tolesni įvykiai, pati rasinė teorija nebuvo nepajudinama dogma, jos pobūdis buvo grynai praktinis. Tiksliau būtų pasakyti, kad rasinė teorija tarnavo kaip pseudomokslinis pateisinimas, kad būtų galima užkariauti, pavergti ir sunaikinti tautas „Tūkstanmečio Vokietijos Reicho” naudai. Ar liks tos tautos vientisos, ar bus suskaidytos į daugybę etninių grupių, ar gaus autonomiją, formalią nepriklausomybę, protektorato ar priklausomos teritorijos (reichskomisariato) statusą, ar jų teritorijos bus įjungtos į Reichą, o tautos – suvokietintos, iškeldintos ar sunaikintos – visų šių klausimų sprendimuose buvo remiamasi rasine teorija.

 

Daugelyje vokiečių dokumentų kalbama, kad buvusios Pabaltijo respublikos bus „germanizuotos”. Visgi tai nereiškė visiškos jų gyventojų asimiliacijos. Vienas pirmųjų tokią mintį raštu išreiškė žinomas „vokiečių mažumų teisių gynėjas” Werneris Hasselblattas.

 
1941 metų birželio pradžioje Hasselblattas pasiuntė Vokietijos URM memorandumą, pavadintą „Įvairūs pasiūlymai ir pamąstymai dėl Rytų sričių okupacijos organizavimo”. Jame sakoma: „Mes turime bendrais bruožais apibrėžti, kokią teritoriją germanizuosime, t.y. apgyvendinsime vokiečiais, ir kurios tautos arba grupės bus numatytos suvokietinimui, kokioms sritims arba tautoms mes suteiksime viešpataujančios aukštesniosios vokiečių klasės rangą ir aprūpinsime vokišką administraciniu aparatu siekiant įgyvendinti Reicho valdžią”.
 
 

Hasselblatto siūlymai praktiškai pilnai sutapo su Reicho vadovybės nuomone, apie ką liudija 1941 m. dokumentas „Elgesio su latviais principai”. „Pabaltijo žemės bus suvokietintos, – kalbama jame, – iš to seka, kad čia gyvenančios tautos iš dalies bus asimiliuotos, iš dalies – iškeldintos”.

 

Šitie ketinimai Pabaltijo atžvilgiu nesikeitė ir karo metais, keitėsi tik propagandiniai jų akcentai. Taip SS reichsfiureris Heinrichas Himmleris savo straipsnyje „Ar germanizuoti?” 1942 metų rugpjūčio 20 dieną rašė, kad germanizuoti reikia „ne tiek gyventojus, kiek teritorijas”. „Mūsų uždavinys, sakoma straipsnyje, – ne Rytų germanizacija senaja žodžio reikšme, ne vietinių gyventojų mokymas vokiečių kalbos ir vokiečių įstatymų laikymosi užtikrinimas. Mūsų uždavinys – pasirūpinti, kad Rytuose gyventų vien tik vokiško, germaniško kraujo žmonės”.

 

Reicho vadovai nesutarė tik dėl to, koks procentas latvių, lietuvių ir estų turi būti suvokietintas, o koks – iškeldintas, sunaikintas arba panaudotas kaip darbo jėga. Hitlerio „rasių tyrinėtojai” labai abejojo Pabaltijo „rasiniu švarumu”. Pagal jų pseudomokslinę terminologiją, latviai, kaip ir estai ar lietuviai, priklausė „rytietiškam baltiškajam tipui” (3-ioji vieta rasių, daugmaž tinkamų dalinei germanizacijai, skalėje), kuriam būdingi šviesūs plaukai ir mėlynos akys, tačiau šis tipas yra rasiškai nešvarus ir morališkai netvirtas.

 

Alfredas Rosenbergas, okupuotų rytinių teritorijų reikalų ministras, Pabaltijo vokietis, galvojo, kad latviai ir lietuviai kur kas mažiau tinkami germanizacijai nei estai, todėl šiose šalyse būtų tikslinga asimiliuoti mažiau nei pusę gyventojų. Be to, Rosenbergas turėjo abejonių dėl latvių inteligentijos, todėl po okupacijos jis siūlė nedelsiant inteligentus deportuoti į „senąsias rusiškas sritis”. Kitas „specialistas” – SS reichsfiureris Heinrichas Himmleris manė, kad „tik mažytė latvių, estų ir lietuvių dalis nusipelnė tapti Vokietijos piliečiais”.

 

Pagal Pabaltijo SS ir policijos vado Friedricho Jeckelno parodymus teismui, duotus 1946 m. Rygoje, Himmleris norėjo per artimiausius 5 metus sunaikinti ir iškeldinti didesnę Pabaltijo gyventojų dalį, o į jų vietą atkelti vokiečius. „Instruktuodamas mane, – pasakojo Jeckelnas, – Himmleris sakė: „Ostlandas”, tai yra Lietuva, Latvija ir Estija, yra senovinės vokiečių sritys”. Anot Jeckelno, Himmleris ypatingai pabrėžė savo neapykantą lietuviams, laikydamas juos žemesniąja rase. Apie latvius jis atsiliepė kiek švelniau, bet ir jiems rodė panieką: „Jo nuomone, suvokietinti galima nedaugiau kaip 30 % latvių“. „Estus Himmleris irgi priskyrė žemesnei rasei, – toliau praneša Jeckelnas, – ypač gyvenančius Baltijos jūros pusėje. Baltarusius Himmleris apskritai laikė ne žmonėmis. O apie rusus išvis sakė, kad tai atsilikusi, nekultūringa, valstybės valdyti nepajėgi tauta.”

 

Pagrindinis dokumentas okupuotų rytinių teritorijų ateities klausimu buvo pavadintas „Pastabos ir pasiūlymai generaliniam „Ost” planui”, 1942 m. balandžio 27 dieną pasirašytas daktaro Eriko Wetzelio. Apie Pabaltijo tautų ateitį tame dokumente buvo sakoma: „Nepriklausomai nuo čia pasiūlyto daugiau ar mažiau savanoriško rasiniu požiūriu nepageidautinų buvusių Pabaltijo valstybių gyventojų iškeldinimo į Rytus, vertėtų taip pat pagalvoti apie jų iškeldinimą į kitas šalis. Kalbant apie lietuvius, kurių bendrieji rasiniai duomenys kur kas prastesni nei estų ar latvių ir tarp kurių yra itin žymi rasiniu požiūriu nepageidautinų žmonių dalis, vertėtų pagalvoti apie jiems kolonizuoti tinkamos teritorijos Rytuose skyrimą”.

 
 

„Elgesio su latviais principuose”, kurie buvo prilyginami okupacinės Reicho valdžios Latvijoje instrukcijoms, šitie nurodymai sukonkretinami: „Kadangi latvių tauta per amžius sugėrė daug vokiško kraujo, – kalbama dokumente, – jos rasinę substanciją reikia laikyti vertinga (nordiška). Tačiau latvių tautinius siekius reikia pakreipti nekenksmingos kultūrinės veiklos kryptimi, liaudies meno (dainų, tautinių kostiumų, tradicinių liaudies švenčių, papročių) link. Jų politinį savarankiškumą nuo pat pradžių reikia minimalizuoti. Kad būtų kompensuotas neišvengiamas politinis latvių beteisiškumas, būtina juos gerai ekonomiškai aprūpinti. Iš esmės jie bus patenkinti, kai galės gerai gyventi ir naudotis nedidelėmis kultūrinėmis laisvėmis.”

 

Vokiečių valdininkai planavo: „Latviai nepajėgia savo gyvenime turėti kitų idealų, tik ekonominę naudą. Išnaudodami šitą bruožą, mes galėsime lengvai jais manipuliuoti, pjudyti vienus su kitais, tuo pačiu neleisdami jiems susivienyti. Tačiau tuo pat metu mums nereikėtų perlenkti, kad jie nepajustų, ko mes siekiame. Tai tuoj pat juos paskatintų susivienyti su savo priešais prieš mus. Reikia priversti juos patikėti, kad vokiečiai linki jiems gero. Jie priprato vokiečiuose įžvelgti tvarkos šalininkus. Toks požiūris padės mums išlaikyti jų paklusnumą. Beatodairiška „skaldyk ir valdyk” politika pastatys juos į vietą.”

 

Svarbus vaidmuo latvių (ir kitų Pabaltijo tautų) germanizacijoje, vokiečių nuomone, turėjo tekti vokiečių tautos „patrauklumui” ir latvių (tiksliau – „rasiškai visavertės” ir lojalios latvių tautos dalies) norui įsilieti į „vokiečių bendruomenę”. Didžiausia svajonė turėtų būti noras tapti vokiečiu. „Po dešimties metų, o galbūt ir anksčiau, – toliau dėstoma „Elgesio su latviais principuose”, – latvių suvokietinimas jau nebebus problema. Vokiečių tauta, pasaulyje viešpataujančia nacija, yra tokia patraukli, kad reikia tik atmesti netinkamą žmogiškąją medžiagą.”

 

Trečiojo Reicho vadų požiūris į būsimą Latvijos, Lietuvos ir Estijos statusą irgi nedaug tesiskyrė tarpusavyje. Jau minėtame Hasselblatto memorandume joms, kaip „autonominėms sritims Reicho sudėtyje”, buvo skiriama vieta tarp aneksuotų teritorijų (Silezijos, Sudetų) ir okupuotų Rusijos bei Lenkijos sričių. Anot Friedricho Jeckelno, visi okupacinės administracijos vadovai – nuo Himmlerio ir Rosenbergo iki gauleiterio Lohse’ės – siekė „sunaikinti Baltijos valstybių nepriklausomybę”.

 

Alfredas Rosenbergas, 1941 metų birželio 20 dieną kalbėdamas apie Vokietijos tikslus būsimame kare prieš TSRS, visiškai aiškiai pareiškė, kad Pabaltijo respublikų teritorijoje bus sukurtas „Ostlando” arba „Baltenlando” reichskomisariatas, susidėsiatis iš keturių generalinių komisariatų – Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Baltarusijos. 1941 metų vasarą ir rudenį, tikintis tolimesnio sėkmingo vokiečių kariuomenės puolimo, buvo planuojama išplėsti Estijos ir Latvijos komisariatų ribas iki „istorinės vokiečių įtakos ribos” – linijos Leningradas-Novgorodas-Ilmenio ežeras-Lovatės upė. Tokiu būdu Estijos ir Latvijos teritorija turėjo padidėti beveik du kartus. Tačiau tai visai nebuvo jokia „dovana” Pabaltijo nacionalistams. Teritorijos išplėtimas buvo glaudžiai susijęs su Pabaltijo ir vadinamosios Ingermanlandijos (Pskovo ir Novgorodo sričių) germanizacija. Reichsministras Rosenbergas siūlė tokiu būdu germanizuotą ir išplėstą Latviją pervadinti „Dunaland”(pažodžiui – „Dauguvos žeme”), o Estiją – „Peipusland” („Peipaus žeme”). Nežiūrint į sienų pokyčius, kaip nedviprasmiškai pareiškė pats Hitleris Reicho vadovų pasitarime, įvykusiame 1941 metų liepos 16 dieną, „visas Pabaltijys turi tapti imperijos sritimi”.

 

Laipsniškos Pabaltijo germanizacijos projekto autoriumi buvo aukštas Rytų ministerijos valdininkas Peteris Kleistas. Savo prisiminimuose, parašytuose jau po karo, norėdamas pasiteisinti, Kleistas bandė save vaizduoti Latvijos, Lietuvos ir Estijos nepriklausomybės šalininku. (tiesa, nepatikslindamas tos „nepriklausomybės” laipsnio, nes politikoje šis žodis turi daugybę atspalvių). Bet, pasak jo, Rytų ministerijos vadovai turėjo kitokių planų. Leibbrandtas – vienas svarbiausių ministerijos skyrių vadovų, beje, gimęs Taline, – numatė prijungti šias teritorijas prie Reicho kaip „anksčiau buvusias vokiškas”. Vėliau Kleistas, anot jo, „buvo priverstas parengti laipsniškos germanizacijos ir žemių prijungimo projektą”, bet perspėjo, kad „bet koks bandymas skubiai germanizuoti sukels lietuvių, latvių ir estų tautinių jausmų pakilimą”.

 
 

Galu gale Rosenbergui teko atsisakyti nedelsiant germanizuoti Pabaltijį vien iš propagandinių paskatų ir visose trijose respublikose sukurti vadinamąsias „pasitikėjimo tarybas iš patikimų vietos gyventojų, konsultuosiančių vokiečių valdžios organus administracijos, kultūros ir ūkio klausimais”. Tų tarybų sudėtį turėjo tvirtinti Rytų ministras – pats Rosenbergas. Tais pačiais propagandiniais sumetimais Rosenbergas rekomendavo sukurti šioms taryboms „sąlygas, kurios nesuteiktų pagrindo priekaištauti, jos yra apmokamos vokiečių interesų atstovės”. Tokiu būdu bet kokios „čiabuvių” valdžios igaliojimai okupuotose teritorijose buvo taip smarkiai suvaržyti, kad beveik prarado prasmę.

 

Siekdamas suformuoti šias „patikimų asmenų tarybas”, Rosenbergas dar 1941 metų gegužės 30 dieną, likus 23 dienoms iki operacijos „Barbarossa” pradžios, prašė karinės žvalgybos šefo admirolo Canario skirti jo ministerijai ištikimų žmonių, kuriuos būtų galima panaudoti rytinių žemių valdymui. „Išlaisvinus” šias šalis, vokiečių pareigūnams buvo uždrausta duoti kokius nors pažadus apie būsimą Pabaltijo šalių valstybinį teisinį statusą.Be to, Rosenbergas, kalbėdamas su Canariu, dar kartą pabrėžė, kad „Pabaltijys turi tapti vokiečių protektoratu su tolesnės germanizacijos perspektyva”.

 

Kaip matome iš visų šių atviravimų, „naujosios Europos tvarkos” sukūrimas visiškai nereiškė Europos valstybių sutelkimą kovai prieš mistinį „bolševikų pavojų”. Hitlerio „Naujoji Europa” turėjo tapti nei daugiau, nei mažiau vidine Vokietijos kolonija – teritorija, kurią reikėjo apgyvendinti, suvokietinti ir galų gale įjungti į Reicho valdas. Vienijimasis iš tikro buvo nukreiptas prieš Tarybų Sąjungą, nes dar „Mein kampf” knygoje „rytinės teritorijos” buvo numatytos kaip būsima vokiečių „gyvybinė erdvė”. Tas vienijimasis kartu buvo numatytas kaip vienijimasis apie Vokietiją, vykdomas jai vadovaujant. Bet kokie nacionaliniai elementai turėjo tik ribotą teisę egzistuoti, tik iki tol, kol galėjo pasitarnauti nacistinėje „skaldyk ir valdyk” politikoje.

 

Idomu pažymėti, kad Reicho vadovų pasitarime 1941 liepos 16 dieną pats Hitleris paneigė „visos Europos karo” prieš Tarybų Sajungą idėją. „Anot vieno begėdiško Vichy laikraštėlio, – pasipiktinęs pareiškė Hitleris, – karas prieš TSRS yra Europos karas. Tokiu pasisakymu laikraštis akivaizdžiai siekia, kad naudą iš šito karo gautų ne tik vokiečiai, bet ir visos Europos valstybės”. Fiureris užtikrino, kad apie tai negali būti nė kalbos, bet tuo pačiu perspėjo nesistengti atvirai paneigti šį lozungą. „Dabar svarbu, kad mes neatskleistume pasauliui savo tikslų. Svarbiausia, kad mes patys žinotume, ko norime”, – pabaigė jis.

 

Tokiu būdu okupacinė vokiečių valdžia ir spec. tarnybos savo tikslams gudriai išnaudojo atskirų tautų nacionalinės nepriklausomybės ir „vieningos Europos” idėjas. Būtent taip gimė mitas apie kolaborantų* kovą už nepriklausomybę po Trečiojo Reicho vėliavomis.

__________________
 

* Terminas „kolaborantas” (kilės iš prancūzų „collaboration” – „bendradarbiavimas”) pasirodė II-ojo pasaulinio karo metu ir iš pradžių buvo vartojamas siekiant apibūdinti Prancūzijos piliečius, bendradarbiavusius su hitleriniais okupantais „Vichy vyriausybėje”. Vėliau „kolaborantais” imta vadinti visus nacistinių okupantų talkininkus.

 

Iš „Latvijos kairiųjų forumo” vertė E.B.

2010 03 17

 

 

Komentarai  

 
+1 # nustebinot filmukaisantifa Y-m-d H:i
Tekste ypatingų naujų tiesų nesuradau, bet iš filmukų tai kvatojau. Puiki kovų už neprigulmybę iliustracija - patriotai su svastikomis. Ypač smogė 3 filmas, padarytas lietuvių nacionalsociali stų.

Beje, gal kas žinote, iš kur paimtas 3 filmo vaizdas 32-33 sekundę? Gražiai atrodo vyčiai su svastika. Ir užrašas: "Veržiantis bolševikams į mūsų kraštą, kovosime už kiekvieną žemės pėdą"
 
 
-1 # !!!!slavik Y-m-d H:i
virai niasnauskime!!p riesas uz vartu. reike kovoty!!! sutelkyme jegas ir eime kovoty pries fashyzma!! got mit uns!
 
 
+1 # KrimstKrimst Y-m-d H:i
Geras skaitalas. Kada lietuviski anarchistai prades panasiai mastyt?
 
 
0 # Kaukai, atsakau tau.Krizinis Y-m-d H:i
Ka man tau siulit? Gi viska surasiau pirmam poste. Perskaityk dar karta :DD nesupratau is kur atejo skaistuoles mergeles.. Jei jau i senove ziurint tai cia istvirkeliu kaip reikals krastas (pagal poslas kaimo dainas) tai kalbet apie nekaltas mergeles ner cia ko.
Ir prie ko ta krikscionybe? Nera dievo, nera. Nera ir pomirtinio gyvenimo. (Neteisingas tavo poziuris i religija.) As sakau reik drausti kitoki mastyma, reik visus vienodint ir verst progresyviais anarchistais.
Draust religija, draust tai kas man nepriimtina, but netolerantisku ir uzgauliot kitamincius. Reik atpratint zmones kazkuom dometis ir skaityt knygas. Skaityt yra visiskai nenutaralu, nes kiti gyvunai tada irgi skaitytu knygas, BET NESKAITO.
Reiskia knygu skaitymas veda prie susvetimejimo. Dar reik uzdraust rubus. Turim islaisvint inkstinktus. Zmones megina kazka pasiekt per gyvenima ir gauna koki medali uz nuopelnus. Taigi nesamone, kad gaut medali turi tiek susvetimet, skaityt knygu, kotroliuot savo darbo laika, mityba, atsisakyt visokiu isgertuviu ir linksmu apsivemimu. Laisvamanis, lebautojas, bevalis nihilistas ar siaip i savidestrukcija linkes tipas nieko nepasieks gyvenime, nes savo energija nukreips malonumams. Todel sakau naikinkim mastancius, neleiskim but kuremoms naujoms idejoms, i visa zvelkim pavirsutiniskai ir sunaikinkim nora buti ekspertu kurioje nors srityje.
 
 
-1 # KralikKrizinis Y-m-d H:i
Jofana, kada pakursit jobana foruma? Reikia kurstyt jaunima, kad ir toliau kovotu stalino su hitleriu sukurta isivaizduojama kara. Nepamirskim iskraipyt terminu ir pritempinet ar isgalvot faktus! Pirmyn i kova! Kuo daugiau zmoniu zais si kara, tuo daugiau pinigo ikris i mano boso kisene. Nuo pinigu jis tiek susvetimejo, kad vietoj to, kad isprievartautu kokia rujojancia boba, sedi ir masturbuojas. Reik sustiprint lytini svietima, bei pradet skatint neipareigojanti seksa kaip laisvamanisko bendravimo forma!
 
 
0 # ogo:)Kostia Y-m-d H:i
rusakalbiai Latvijos kolonistai anarkyjai.lt medziagos pametejo ? Kaip negrynakraujis lietuvis tegaliu tik didziuotis, kad kremliadziu puseje kariavusioje 16 lietuviskoje divizijoje tekariavo 16 lietuviu:-)
 
 
0 # Litauische Schweine Raus! Už Lietuvą iki dugno!Tautininkas Visgėra Y-m-d H:i
_Didžiausia svajonė turėtų būti noras tapti vokiečiu_

Taip! Svajonė tautiška, lietuviška, patriotiška, partizaniška, euroatlantiška, demokratiška, smetoniška, skinhediška ir konservatoriška !
 
 
+1 # Eigera nuoptaika Y-m-d H:i
Šis tekstas tik įrodo Latvijos legionierių teisę švęsti - gedėti savo dieną.

o "antifašistai" su daugybe Rusijos vėliavų yra tikresni fašistai - šovinistai už legionierius. Mat vieni gedi savo draugų, prisimena skaudžią praeitį, o kiti protestuoja prieš pirmųjų laisvę minėti draugus, dargi su atvirai palaikydami Rusijos pusę - jie nė velnio ne antifašistai.
 
 
0 # ko norėtką jau Y-m-d H:i
tokios rašliavos sovietmečiu buvo tiek ir dar šitiek. pasirodo, anarchoidai ir toliau laikosi senų sovietmečio=Kre mliaus propagandos štampų, ir dėl to net nesijaučia idiotais:/
 
 
+1 # štai ką pasakė prancūzas teisininkas Yves Plasserauden arche Y-m-d H:i
"Nesutarimai kyla net kalbantis su išsilavinusiais ar daugiau žinančiais žmonėmis. Pavyzdžiui, Kazimieras Škirpa, Lietuvos ambasadorius Vokietijoje, kuris sovietams 1941 metais pirmą kartą okupavus Vokietiją įkūrė Lietuvių aktyvistų frontą, Lietuvoje kai kurių žmonių laikomas didvyriu, o Prancūzijoje – žydų žudiku ir didžiausiu niekšu. Šie faktai, įsišakniję mūsų kolektyvinėje pasąmonėje, dažnai komplikuoja dialogą“

http://www.diena.lt/naujienos/lietuva/prancuzu-teisininkas-nejauciame-atsakomybes-uz-laisve-266126
 
 
-1 # Už Lietuvą iki dugno!Tautininkas Visgėra Y-m-d H:i
_Anot Jeckelno, Himmleris ypatingai pabrėžė savo neapykantą lietuviams, laikydamas juos žemesniąja rase._

Lietuvių tautos draugas, Landsbergio ir LGGRTC idėjų pirmtakas! Šlovė patriotui!
 
 
0 # papylė žygeivis Fašistinio mėšloevaldas Y-m-d H:i
trinkit tą šūdžių iš čia. Naciai nuo pat karo pradžios žudė lietuvius Ablinga ne vienintelė vieta. Močiutės pusbrolį mirtinai sumušė, nes norėjo susigrąžint sovietų nacionalizuotą dvarą, taip tikusį vokiečių kolonistams.... Naikino per visą karą, taip ne tokiu mastu kaip žydus... tik voisokie nacių tarnai, kaip Landsbergio tėvas, jau minėtas Škirpa ir panašūs vaidino kad tai nevyksta.
Ir dabartiniai niekšai tokie kaip Žygeivis bando šlovint lietuvos žmonių naikintojus. Žygeivi tu skystas šūdas, net ne patrijotas nevertas žmogaus vardo. sugebantis tik melus rašinėti. Sėdėk savo atmatų dobej ir tarp žmonių nesirodyk.
Europos konfederacija -Maidanekas, Aušvicas, Šuthofas, Salaspilis štai tos konfederacijos gyvenamieji punktai, o paneriai ir miškeliai prie lietuvos miesteliu kur nuo karo pradžios buvo žudoma tūkstančiais tai irgi tai ko nesimatė?
 
 
0 # Naciai atmatos ypač šiandieniniaipiktas Y-m-d H:i
Reikia suvokti kad tas melas ir žygeivio nacistinė propoganda yra kriminalinis nusikaltimas, bet Lietuvos respublika jo nebaus, belieka tik žmonėms imti pagaliukus ir mušti tą niekšelį kiekvieną kart sutikus
 
 
0 # kas pasikeitė 1944naciai šūdas Y-m-d H:i
Nacių planai liko tie patys tik jie gavo į kaulus ir jiems prireikė šviežios patrankų mėsos tai į pagalba buvo pasitelkti visokiie lietuvių, latvių ir estų atmatos kolaborantai tokie kaip neperseniausiai prezidentu apskelbtas generolas Žemaitis, ar dar 1926 išdavęs lietuvą Plechavičius ir sugadino tūkstamčiams jaunų vyrų gyvenimus tenkindami vokiečių užgaidas.
 
 
+2 # yrataip Y-m-d H:i
amžina gėda visiems kariavusiems sovietų pusėje ir komunistuojanti ems jų palikuonims.
 
 
+1 # ChaHeh Y-m-d H:i
Pirmu numeriu eina "Kiekvieno žmogaus teisė į Darbą ir Darbo pareiga". Oi prajuokino, negaliu. Nacistinis bukumas atsiskleidžia visu grožiu. Net nepasistengė pridengt savo užmačių. "Darbas išlaisvina" ar kaip ten? Ir čia mūsų, lietuviški naciukai dairosi į tokius šikpopierius?! Bet šiaip įdomu buvo susipažint.

"Šio projekto autorius nepaliko jokių abejonių dėl savo ketinimo griežtai atmesti visus vokiečių politikos..." A jo, toks pūzras vardu Brežnevas irgi nepaliko jokių abejonių dėl savo ketinimų sukurti taiką žemėje ir komunizmą, kur visi bus lygūs ir laimingi. Ha, ha, žygeivi, negi tau popierius svarbiau nei konkretūs darbai. O darbai byški ne kokie...
 
 
0 # >ZygeivisVadas Y-m-d H:i
Oho! Tai su tokiom graziom idejom galejo su Stalinu taika sudaryt "uz tautu draugyste" :-))) kartais atrodo, kad antro pasaulinio net nebuvo, is visu pusiu Lietuvai vien geri visi nese, o dar miskiniai kiek daug padejo savus besaudydami.
 
 
0 # o buvo taipKostia Y-m-d H:i
is viso pulko , kuris gyne Maskva nuo fasistu, neliko gyvo nei vieno vyro. To pulko komisaras buvo mano senelis. Taciau as pilnai suprantu latvius ir estus, stojusius i SS legionus. Juk komuniagos kiekvienoje Baltijos valstybeje buvo po saves palikusius po Rainiu miskeli, istremtus istisus kaimus, manau, kersyti uz savo seimos narius, artimuosius ir draugus - sventa kiekvieno vyro pareiga. Bet anarkystai to nesupras, nes juos sekmingai kastruoja LUNIAI ir rusofasistine propaganda. Tikrieji fasistai - tai anarkystu draugeliai naSSistai.
 
 
0 # sdafgasgsdachi chi cha Y-m-d H:i
anarkistai, sekite zvairio pavyzdziu, susiraskit bobas ir nebereikes ieskoti nematomu priesu.
 
 
0 # Kaip Adikas tolerastu tapoRevanšistas Y-m-d H:i
Vienas fašikas parašė recenziją kito fašiko knygai, skinhedai persispausdino tą recenziją savo sienlaikraštyje , Žydeivis paspamino ją kelių saitų komentaruose, ir Adikas tapo postmoderniu multikultūralis tu.
 
 
0 # Zygeivisadyz piak iatiaks Y-m-d H:i
Ar patriotas ir nacionalistas tai butinai isimylejes hitleri, rasistas, ksenofobas?
Vadas Kundrotas savo knygeleje raso, kad "tauta kuria valstybe, o ne atvirksciai"(51 psl)
Kad visa pasauli sudaro seimu seimos (24 psl ir toliau). Tai gaunas taip, kad Lietuviu tautos seima sudaro ir seimos auginancios homoseksualus, ir lietuvos rusai, bei lenkai, nes jie irgi gyvena Lietuvos valstybeje ir turi prisidet prie valstybes kurimo. Dar draugas Kundrotas raso "vienybe - tai skirtybiu sajunga" (28psl) tai argi neakivaizdu, kad kol vieni garbins vokiecius kiti rusus, o treti pisis i sikna ir bus supriesinti nebus nei vienybes, nei solidarumo apie kuri kalbat ir jus ir anarchistai. Gaunas taip, kad reik pripazint, kad musu valstybe sudaro visokio plauko zmones ir kol jie visi spiceliai bus kirsinami nieko nesigaus.
Uzpisa zmones kurie isimyli idealogija ir megina kopijuot ir teisint savo stalinus ir hitlerius, ane ? Dar uzpisa, kad jie megsta uzsiimt kritika neistyrineje kritikuojamo objiekto. :D net "laisvai" mastantis kuribingieji anarchistai kopijuoja savo uzsienio vadukus, gyvus ir mirusius. Vietoj to, kad kurtu savo judejima itakota kazkokiu mastytoju imam ir kopijuojan spalvas, mintis ir t.t..
 
 
0 # Zygeivisadyz piak iatiakS Y-m-d H:i
Ksenofobas yra ne besisaugantis kitokiu, o PERDETAS priesiskumas ar net ju baime. Kaip manai ar toks nusistatymas neveda prie sovinizmo? Tarkim kokia migravimo politika labiau palaikytum. S. Korejos ar Japonijos? (Kalbant siai dienai)
Beje save priskiri nacionalistam, taip?
 
 
+1 # Blevyzgojant.Dar tas pats Y-m-d H:i
O kodel nacionalistai kurie nemyli Hitlerio prie savo slapyvardziu priraso 88, namuose turi treciojo reicho veleveles ir visaip kaip megina Hitleri isteisint? :D cia kaip komunistai smerkia Stalina, bet rengia konferencijas kur ji megina padaryt teigemu vaduku.
 
 
-1 # apie terminusevaldas Y-m-d H:i
fašizmas yra mėšlas
Žygeivis - nacių šlovintojas sėdi iki ausų tame mėšle
ir tiek tų terminų
Žmogus bando paaiškint Kad milijonai nacistų išžudytų europiečių - gėris
Gal kartais tas kvailutuis baltą bilietą tur? o ir pasariui artėjant toks aktyvus pasidarė?
 
 
0 # Zygeivisadyz piak iatiakS Y-m-d H:i
Persiprasau tikrai suklydau, del ksenofobijos. Turejo but perdeta baime del ju (kelemos gresmes?) ar net priesiskumas.
Nors manau tai itakos per daug neturejo, nes i dominancius klausimus atsakei.
Viena tik dalyka noreciau isskirt, tai del tu kosmopolitu. Deja, bet tarp saves tokiais nelaikanciu pilna tokiu kurie neskiria nacio nuo nacionalisto ir koks nacis save butent taip vadins ir toliau sekmingai iskreipdamas jusu kuriamo nacionalisto vaizda.

>evaldas
Visa tai buvo galim pasakyt ir neapsitriedus. Atsipalaiduok stipruoli.
 
 
0 # dar apie terminusevaldas Y-m-d H:i
pasitaiko idomių žmonių kurie svaičioja apie toleranciją fašistiniems išgamoms.
Reiktu jiem labai aiškia pasakyt toleruodami tuos nusikaltėlius jūs turėtumėt prisiimt ir atsakomybę už tų išgamų padarytus ir daromus nusikaltimus.
todėl tokių niekšų ir žudiokų teisintojų kaip žygeivis toleruot negalima. Atmatas reikia dėt į vietą.
 
 
0 # dar apie terminusevaldas Y-m-d H:i
labai dažnai fašistėliai mėgsta kaišioti stalinizmą ir bando juo uždangstyri savo nusikaltimus...
Tik tiesa ta kad vieni nusikaltimai kitų nepateisina.
Jei kalbėt apie stalinizmą tai jis apart nusikaltimų turi ir nuopelnų - sumušė fašizmą...
Fašizmas nė tokių nuopelnų neturi, stalinizmo jis nesumušė tik išmušė daugybę stalinizmo priešų galėjusių tam blogiui realiai pasipriešinti
O visi tie dabartinių fašistėlių ir jų palikuonių viduriavimai praėjus 50 metų po stalino mirties ir tėra viduriavimai, bandimai pateisint savo niekingumą.
 
 
0 # sadyz piak iatiakSŽygeivis Y-m-d H:i
sadyz piak iatiakS - iš pradžių (iš pirmo žvilgsnio) pagalvojau,kad čia kažkokia tiurkų kalba - panašiai skamba :-)

Tačiau po to įdėmiau pasižiūrėjau: Skaitai kaip zydas :-)

P.S. Dėl terminologijos - Vikipedijos apibrėžime naudojamas žodis "perdėtas" toli gražu nėra vienareikšmiška i suprantamas :-)

kitaip sakant tarptautinis terminas "aiškinamas" vartojant konkrečiai neapibrėžtą lietuvišką žodį :-)
 
 
0 # >evaldasTas pats Y-m-d H:i
Evaldai, cia nera tavo asmenine svetaine, tad visi laisvi sneketis ir reikst savo nuomone patinka ji tau ar ne. Siuo atveju panasu, jog butent tau reiktu pasitraukt is sia svetaine lankanciuju rato, nes uzeina kazkokie nerviniai priepoliai ir pradedi isterikuot. Kaip jau sakiau, atsipalaiduok. ;-)

Db, ar man patinka Zygeivio "pilamas sudas"? Nei patinka, nei nepatinka. Kai kurioms idejoms pritarciau, kai kurioms ne. Kartais siaip ka idomaus pasako, tad gerbiu jo nuomone, kad ir ne viskam pritariu. Zmogus geba tvarkingai pateikt informacija ir zmogiskai diskutuot, tiek ir uztenka. Tarkim zinau, kad ji nervina, kad rasau sveplai, bet sneka, netriedzia del to. :D
Del tolerancijos dabar. Pasakyk ka Zygeivis tokio nieksisko cia padare, kad reik statyt prie sienos ir nukalt? Galiu prisimt atsakomybe uz sita "fasista". :DD Palygink ta pati Zygeivi su Fock'u, Slavik'u, anarchofeminist u ar savim. ;-)
 
 
0 # :Dpraeivis Y-m-d H:i
užgauliojantis komentaras pašalintas
 
 
0 # .... Y-m-d H:i
"Deja, bet žmogaus tautybę nulemia ne genai, o kultūrinė aplinka, kurioje jis išaugo."
Pliusas Zygeivi.

Pafantazuokim biski. Kaip elgtis tarkim tokiems.. Atvaziuoja studentcioke ir cia isimyli su kokiu tai zmogum. Nori susituokt, ne del pilietybes, o, kad kartu vaikus augintu. Tavo poziuriu ja reiktu istremt atgal i savo sali ar butu leista isiliet?
 
 
0 # >evaldasTas pats Y-m-d H:i
Tai dabar anarchistai pradeda kovot, kad istorija nebutu kraipoma? :DDD saunu, saunu.
Zygeivis pateike saltinius kuom pareme savo nuomone. Tu ji pavadinai sudu. Taip ir padiskutavot. Galbut tos knygeles persmelktos propoganda. Kai Vokieciai pamate, kad viskas eina siknon sukure si mita, neva jie gerieciai ir tie patys komunistais nepatenkinti latviai uzkibe butent uz sio kabliuko stojo kovot ju puseje. Butu visai logiska.
O dabar trecia kart kartoju, atsipalaiduok ir baik plustis per visas temas. Nieks cia taves nepuola. Atleisk jau man, jaunam, kvailam, kad atvirksciai nei tu nezinau absoliuciu tiesu ir "braidau po suda" keldamas tau nora spjaudyt man i veida.
 
 
0 # Anarchistai-kom unistaiAnarchistai-komunistai Y-m-d H:i
Evaldas - moteriškų emocijų turintis vyrukas. Atrodo, kad jis verkia rašydamas. Tikriausiai toks pirmas mestų gėlę ant rusiško Tanko...po to filmuotųsi prieš kamerą, bučiuodamas išvaduotojui koją. Gelbėtojui nuo "fašizmo", suteikiančiam prieglobstį, galvojančiam už jį, statančiam fabrikus už jį. Evaldukas - ne eilinis žmogus.

Pienburniams toli iki lyderių, tačiau jie jau ankstyvoje vaikystėje žino, kad yra "geriausi".

Anarchistai - rusofilai, bolševikofilai ir komunistofilai. ..iškreipė ideologiją anarchizmo, tapo kažkokie ne tokie.
 
 
0 # III Reicho ideologija praktikoje 1945 m.+ Y-m-d H:i
Vokiečių grupuotė Kurše kapituliavo vėliau nei Berlynas. Latvių prašymų leisti paskelbti apie Latvijos Respublikos atkūrimą Kurše buvo, ir ne vienas. Vokiečių leidimo tai padaryti - ne.
 
 
0 # :Devaldas kuris ima i burna Y-m-d H:i
nu ir ka jus man?
 
 
0 # ATS: Baltijos šalių kova už „nepriklausomyb ę“ po Trečiojo Reicho vėliavomisarvydas damijonaitis Y-m-d H:i
1.KOKIU TIKSLU ZUROFAI ŠMEIŽIA LIETUVĄ?
Tarptautinės teisės erdvėje vokiečių okupacijos metais, Lietuvos valstybė nebeegzistavo, todėl Lietuvos šmeižikų brukama sąvoka "lietuvis" tarptautinės teisės požiūriu netenka prasmės - nėra valstybės Lietuvos, nėra jos piliečių "lietuvių". "Lietuvių tautos" sąvoka nepriklauso nuo Lietuvos valstybės okupacijos fakto, todėl okupantų kolaborantus (talkininkus) vadindami "lietuviais" ,šmeižiam visą lietuvių tautą. Raudonųjų nacių propagandistai, zurofai, išnaudoja provincijos vanagaičių natūralų ribotumą, arba jas perka, tikslu paslėpti Kremliaus raudonųjų nacių organizuotą ir vykdytą lietuvių tautos genocidą. Lietuvos teismas iki šiol neįvardino lietuvių tautos genocido fakto. Atėjo laikas tą padaryti.

2.LIETUVŠAUDŽIŲ - RAUDONŲJŲ NACIŲ PROPAGANDINIS TRIUKAS.
Kodėl taikūs žemdirbiai lietuviai pakimba ant lietuvšaudžių – raudonųjų nacių propagandinio triuko? Kas „šaudė žydus”, juk Lietuva buvo okupuota? Atsakymas gludi šiuose faktuose : 1.Kai HOLODOMOR metu, 1932-1933 m. ginkluotos akcijos metu, Ukrainoje sąmoningai, planingai buvo numarinta badu 11 milijonų ukrainiečių, Kremliuje tuo metu darbavosi net 80 procentų žydų tautybės Rusijos vadovų. 2.Po 1945 metų NKVD-KGB Lietuvoje sunaikino milijoną lietuvių. NKVD-KGB – 50 proc. žydų tautybės „raudonųjų nacių”. Todėl gandai apie „žydšaudžius” lietuvius yra klastingas ir žiaurus NKVD-KGB lietuvšaudžių propagandinis triukas, kuriuo siekiama nuslėpti lietuvių tautos genocidą, masines lietuvių žudynes” trėmimų” priedangoje. Trėmimai – raudonųjų nacių „išradimas”, pigus masinių žudymų būdas. NKVD – KGB (50 proc. žydų tautybės vadovų) – raudonieji naciai, nužudė šimteriopai daugiau nekaltų žmonių nei rudieji naciai. Žydų tautybės lietuvšaudžiai klastingai kaip priedangą naudoja antisemitizmo propagandą - klastingi kaltinimai antisemitizmu, nutylint žydų tautybės „raudonųjų nacių“ vykdytą lietuvių ir kitų tautų genocidą, yra nusikaltimas, baudžiamosios teisės objektas. Raudoniesiems naciams, zurofams, riboto proto ir sąžinės vanagaitės yra būdas šmeižti Lietuvą, slėpti siaubingus raudonųjų nacių nusikaltimus. Tokia „simbiozė“ galima, nes iki šiol raudonųjų nacių, nusikaltimai, masiškai žudant Lietuvos gyventojus, lietuvių tautos genocidas, neįvardinti Lietuvos teisme.
Pagarbiai Arvydas Damijonaitis.
P.S.
Yra "Holokausto industrijos" (N.Finkelstein) pinigai, milijonai, kurie baisiai, nekantriai reikalingi skurdo pasmerktiems aferistams. Interesai sutapo. Kremlinis (raudonieji naciai žydai) šmeižikas E.Zurofas nusipirko provincijos riboto proto ir sąžinės "rašytoją“, kurios finansinės kriminalinės avantiūros įvairiuose "projektuose" yra plačiai žinomos...Po 1945 metų Lietuvoje, NKVD-KGB lietuvšaudžiai sunaikino virš milijono lietuvių. Holokausto industrijos aferistai žino apie šį gėdingai, bailiai, nutylimą Lietuvoje siaubingą faktą, todėl drąsiai toliau klastoja istoriją, kabina lengvatikiams „makaronus“, šmeižia lietuvius, kurie aukodamiesi, nuo rudųjų nacių slėpė žydus savo namuose.