Išmintingi patarimai, kaip pralaimėti streiką
istorija

       Anglų darbininkai nesenai parašė įdomią knygelę, duodami patarimų seniems ir nesusipratusiems savo draugams. „Kaip pralaimėti streikus?“ — klausia jie. „Jūs tariatės moką pralaimėti streikus“, — rašo darbi­ninkai. „Žaidę visą gyvenimą jūs įsitikinę dabar, kad nėr ko besimokyti jums. O, toli da jus nemokate pralaimėti streikų, nes kartais gaunate jų laimėti. Bet jeigu jūs pa­klausysite šitų patarimų, tai mokėsite visuomet pralai­mėti streikus.“

 

       ● Skaldykitės į daugybę sąjungų. Piaukitės tarp savęs da daugiau.

 

       ● Šmeižkite visus darbininkus, kurie nepriklauso jūsų mažos sąjungos. Tuomet jie šimteriopai atsimokės jums per jūsų streiką.

 

       ● Šventai ir neperžengtinai pildykite visus sutarimus su šeimininkais. Į tuos dokumentus žiūrėkite, kaip į šventus.  Supraskite.— kiekviena jūsų raidė — šventa!

 

       ● Visuomet sakykitės pradėdami streiką. Juo anksčiau perspėsit, juo geriau... jų šeimininkams. Jie turės tuo­met laiko pasirinkti sau „valkatų".

 

       ● Pildykite patarimus, kur duoda jums kapitalistų spauda. Ypač neužmirškite, jog valstybės reikalai svar­biausi.

 

       O kaip laimėti streikus? Autoriai šitaip pataria:

 

       ● „Pirmių-pirmiausia reikia užmiršti tie metodai, kur jūsų seneliai da įstatė. Nuo to laiko gyvenimas atsimai­nė. Kas anksčiau da pusėtina buvo, dabar visai nebe­tinka. Dėl to reikia mesti senuoju būdu organizavusia ir imties būdo, 20-tajam amžiui tinkamo.

 

      ● Panaikinti 1.100 profesionalinių sąjungų ir pastatyti vieną profesionalinę sąjungą, kurios priklausytų visi dar­bininkai. Ligi busite nesusivieniję, nėra progos laimėti, susivieniję jus laimėsite, išsisklaidę pralaimėsite.

 

       ● Jeigu jūsų šeimininkai jums kalba apie sutarimą, iš­juokite juos. Tepildykite sutarimą ligi yra naudos, bet ne ilgiau.

 

       ● Gera yra pradėti streikas trumpiausiuoju laiku perspėjus, o da geriau visai neperspėjus.

 

       ● Maži vietiniai streikai nekam netikę. Streiku galima iš karto suturėti visą pramonijos šaką. Ir jeigu šeiminin­kai bus nesusizgribę, reikia paskelbti visuotinas streikas.

 

       ● Pamezdami darbą, neužmirškite pasižiūrėti į mašinų skyrių. Kelias minutes, sutrukę jūs galite, dagi negadinę jų, stebuklus padaryti. Nebebus tuomet reikalo nė naudos „valkatų besamdyti".

 

       Rygos lietuvių blaivybės draugija

       „Giedros“ kalendorius, 1913 m.