jensen     Šiandien nebūtų nei mažiausios galimybės priimti originalų Laukinės gamtos išsaugojimo aktą. Šiandien aplinkosaugininkai pernelyg įsitraukė į gynybą. Žinoma, būta puikių žaliųjų platformų ir politikos dokumentų, tačiau niekas iš to, ką teko skaityti, neatitinka šiandienos neatidėliotinos būtinybės. Todėl nutariau parengti deklaracijos juodraštį:

 

     Mes, JAV piliečiai, esame įsitikinę, kad šios tiesos yra akivaizdžios: visur aplink mus sparčiai prastėja gyvenimo sąlygos, kompromisai jau nebėra tinkamas būdas judėti pirmyn (ir, galbūt, niekada nebuvo) ir norint išsaugoti gyvenimui tinkančią planetą reikia tučtuojau imtis griežtų priemonių.

 

     Mes reikalaujame, kad būtų perrašyta JAV konstitucija, visuotinai uždraudžiant turtingiesiems pelnų privatizaciją ir išlaidų perkėlimą kitiems, ir tuojau pat suteikiant tiek žmonių, tiek nežmonių bendruomenėms pilnas juridines ir moralines teises. Korporacijos teisėje neturi būti prilygintos asmeniui. Iš ribotos atsakomybės korporacijų tuojau pat turi būti atimta ribotos atsakomybės teikiama apsauga. Tie, kurių ekonominė veikla  daro didelę žalą, įskaitant ir žalą realiam, fiziniam pasauliui, turi būti nubausti. Bausmes, kurios  būtų proporcingos visuomenei ir planetai padarytai žalai, vykdantys tribunolai turėtų naudotis visa įstatymo galia.

 

     Reikalaujame neatidėliotino, visuotino ir legaliai įteisinto pripažinimo, kad nuolatinė plėtra  yra nesuderinama su gyvybe ribotoje planetoje. Ekonominis augimas turi būti sustabdytas, o ekonomikos turi ne augti, o trauktis. Reikalaujame pripažinimo, kad jei nepradėsime tokio traukimosi savanoriškai, jis įvyks prieš mūsų valią ir sukels dar neregėtas kančias. 

 

     Reikalaujame, kad vartojimo ir gyventojų pertekliaus problema būtų sprendžiama rimtai ir atsakingai, tačiau ne iš rasistinio, kolonialistinio ar antifeministinio požiūrio taško. Šiandien daugiau nei 50% gimusių vaikų gimė nelaukiami. Reikalaujame, kad visi vaikai būtų laukiami. Vienintelė veiksminga strategija šiam tikslui pasiekti yra moterų išlaisvinimas. Todėl reikalaujame, kad moterims būtų suteikta absoliuti ekonominė, seksualinė ir reprodukcinė laisvė, o gimstamumo kontrolės priemonės būtų laisvai prieinamos visiems.

 

     Mokslininkų bendruomenė sutaria, kad norint išvengti pramoninės ekonomikos sukeltų katastrofinių klimato pokyčių anglies išmetimai kiek įmanoma greičiau turi mažėti 80%. Mes norime ir toliau gyventi palankioje gyvybei planetoje, todėl reikalaujame per artimiausius ketverius metus anglies išmetimus kasmet mažinti 20%.

 

     Buvęs Archer Daniels Midland direktorius Dwayne Andreas pasakė: „Šiame pasaulyje nėra nei vienos mažiausios dulkelės, kuri būtų parduodama laisvoje rinkoje. Nei vienos! Vienintelė vieta, kur galima aptikti laisvąją rinką yra politikų kalbos“. Jis teisus. Kapitalizmas beveik absoliučiai  remiasi subsidijomis. Pavyzdžiui, viso pasaulio komercinės žvejybos laivynas gauna daugiau subsidijų nei vertas visas jo pagautas laimikis. Medienos korporacijos, naftos korporacijos, bankai- visi jie tuojau pat žlugtų, jei negautų galingų vyriausybinių subsidijų. Todėl mes reikalaujame, kad JAV vyriausybė nutrauktų bet kokią pagalbą gamtinę ir socialinę aplinką žalojančiai veiklai ir nukreiptų šias subsidijas veiklai, kuri atstato biobendruomenes, skatina savarankiškumą ir gyvybingas lokalias ekonomikas.

 

     Reikalaujame tuojau pat amžiams nutraukti naikinančią gavybos veiklą: kalnų nulyginimus, naftingo smėlio perdirbimą, branduolinės energijos gamybą ir naftos siurbimą jūrų šelfuose. Į stabdomos veiklos sąrašą taip pat reikia įtraukti saulės energijos panelių, vėjo energijos generatorių, hibridinių automobilių gamybą ir pan. Privalome rasti nekenkiančius aplinkai būdus ir tapti tikrai darnia visuomene.

 

     Reikalaujame sustabdyti monokultūromis paremtą žemės ūkį- daugiausiai žalos atnešančią žmogaus veiklą. Visi dar išlikę miškai turi būti tuojau pat ir visiškai apsaugoti. Reikalaujame nutraukti plynuosius kirtimus, „vieno medžio“, „sėklinio medžio“,  „medžio prieglobsčiui“ ir visas kitas „vienodos brandos medžių valdymo“ technikas, nesvarbu kaip jos vadinamos, ir nesvarbu kokius racionalius argumentus kelia medienos pramonė ir ją dangstanti vyriausybė. Lygiai taip pat reikalaujame, kad būtų amžiams apsaugotos išlikusios prerijos ir pelkės.

 

     Dar daugiau, mes reikalaujame, kad būtų atkurtos visos nualintos žemės, pradedant raudonmedžių giriomis ir baigiant Golfo srovės vandenimis. Žemė yra gyvybės planetoje pagrindas, todėl negalima leisti jokios ardančios dirvožemį veiklos. Visi didesni nei 20ha žemės plotai turi būti  tikrinami kas 10 metų ir jei būtų nustatytas dirvožemio kokybės ar gylio mažėjimas, žemės plotas turėtų būti konfiskuotas, o jo nuosavybė perleista tiems, kurie iš tikro rūpinasi žeme.

 

     Reikalaujame, kad būtų uždrausta bet kokia veikla sekinanti požeminius vandenis, o visos užterštos ir naikinamos upės ir pelkės būtų atgaivintos. JAV yra daugiau nei 2 milijonai užtvankų, daugiau nei 60000 užtvankų, aukštesnių nei 4m, ir daugiau nei 70000 užtvankų, aukštesnių nei 2m. Jei kasdien pašalintume vieną iš tų 70000 užtvankų, prireiktų 200 metų iki jos visos išnyks. Lašišos neturi tiek laiko.  Eršketai neturi tiek laiko. Todėl mes reikalaujame, kad daugiau nebūtų pastatyta nei viena užtvanka, ir reikalaujame, kad 40 metų, pradedant sekančiais metais, kasdien būtų pašalinamos penkios užtvankos.

 

     Reikalaujame, kad JAV kasmet ištirtų visas nykstančias rūšis tam, kad įsitikintų, kad jos ne nyksta, o dauginasi tiek individų skaičiumi, tiek užimama teritorija, o jei taip nėra, imtis priemonių. JAV vyriausybė turi būti atsakinga už visas įmanomas priemones siekiant, kad kiekvienais metais būtų daugiau migruojančių paukščių giesmininkų, kad kiekvienais metais būtų daugiau žuvų, daugiau roplių ir amfibijų.

 

     JAV turi tuojau pat pasitraukti iš NAFTA, DR-CAFTA ir kitų taip vadinamos laisvos prekybos sutarčių, nes šios sutartys sukelia neišmatuojamą ir neatitaisomą žalą dirbantiems žmonėms ir vietinėms ekonomikoms. Lygiai taip pat mes reikalaujame, kad JAV atsisakytų bet kokios pagalbos Pasaulio Bankui ir Tarptautiniam Valiutų Fondui, nes šios organizacijos skatina ir remia plačios apimties infrastruktūrinius projektus, tokius kaip greitkelių, užtvankų, termofikacinių elektrinių  statyba, ir kasyklų, kurios sutrikdo ir naikina ištisas ekosistemas, iškeldina ir nuskurdina šimtus tūkstančių žmonių (vien Indijoje dėl stambių „vystymo“ projektų turėjo išsikelti 50 milijonų žmonių) įrengimą.

 

     Nuo šiandien vienintelė sąlyga, kada JAV galėtų kariauti bus tiesioginis daugiau nei 50% amerikiečių pritarimas balsuojant. Dar daugiau, mes reikalaujame neatidėliotino visų JAV karinių bazių užsienyje uždarymo. Visi JAV kariškiai turi būti atšaukti namo per du metus. JAV karinis biudžetas turi kasmet mažėti 20%, kol pasieks 20% nuo dabartinės apimties. Tai ir bus tie „taikos dividendai“, kuriuos, griuvus Sovietų Sąjungai,  mums žadėjo politikai. Tai subalansuos JAV biudžetą ir su kaupu padengs visas būtinas išlaidas vykdomoms programoms, pradedant ekosistemų atkūrimu ir baigiant maistu, pastoge ir medicinos priežiūra visiems.

 

     Mes taip pat reikalaujame, kad pati JAV vyriausybė transformuotųsi, pripažindama faktą, kad ji gali būti ne tik iš žmonių ir žmonėms, bet ir žemei. Ne, tai, kad gyvūnai, augalai  ir kitos gamtinės bendruomenės nekalba angliškai, nereiškia, kad nėra reikalo rūpintis jų gerbūviu.

 

     Kai šie reikalavimai bus patenkinti, mes iškelsime daugiau ir dar daugiau, kol gyvensime protingoje, teisingoje ir darnioje kultūroje. Mes tikime, kad tokia kultūra yra mūsų, kaip žmonių su neginčijamomis teisėmis, ir gyvūnų, kurie myli savo namus,  prigimtinė teisė. Mes nepamiršome Nepriklausomybės Deklaracijos, kurioje sakoma, kad jei vyriausybė trukdo mūsų teisei į gyvenimą, laisvę ir laimę, tada žmonės turi teisę ją pakeisti ar nuversti.

 

Iš orionmagazine.org vertė RB

anarchija.lt

     derrick