Atsižvelgdami į tai, jus viešai kaltiname, kad mirčiai pasmerkėte milijonus žmonių, paklususių jūsų instrukcijoms ir užsikrėtusių ŽIV/AIDS ir taip paskatinus šių ligų plitimą. Kad palaikote simbiotinius ryšius su bet kokiais totalitariniais režimais, juos remiate, pateisinate ir parsiduodate jiems. Kad laiminate žmogžudžius ir tironus. Kad skelbiate kryžiaus karus prieš moteris ir vyrus, suabejojusius jūsų skelbiama tiesa. Kad pavergiate silpnuosius. Kad liaupsinate generolus ir vadus. Kad propaguojate neapykantą kūnui, laimei ir malonumui. Kad įžeidinėjate protą ir stengiatės pavergti jį savo absurdiškai ir primityviai teologijai. Kad, naudodamiesi atgrasia morale, skatinate lyčių, jausmų ir ryšių nelygybę. Kad savo fobijas primetate tarsi šventus įsakus. Kad sistemingai puolate asmens ir asmenų grupių laisves. Kad nebaudžiamai nuolat siekiate užvaldyti tautas naudodamiesi diplomatinėmis sutartimis, konkordatais ir susitarimais su politinėmis valdžiomis. Kad prekiaujate vaikyste. Kad išnaudojate vaikus. Kad meluojate, prievartaujate, diskriminuojate. Kad slepiate pedofilus. Kad įsteigėte Šventąją inkviziciją. Kad uždegėte laužus, tebežaižaruojančius iki šiol. Kad niekinate mokslą ir žinias. Kad kankinote ir žudėte, ir slepiate istoriją. Kad manipuliuojate kolektyvine atmintimi. Kad siekdami įtvirtinti savo ideologiją, ją švirkščiate į vaikų sąmonę. Kad panaudodami prievartą ir melą, klasta primetate savo patologinius kliedesius.

 

Be to, primename, kad velionio Karolio Vojtylos atnaujintas Kanonų teisės kodeksas, reguliuojantis jūsų korporacijos sankcijas ir nusižengimus, nustato bausmes, kurių tikslas, kaip skelbiama, – tikinčiųjų bendruomenės saugumas ir prevencija. Tarp šių sankcijų ypač išsiskiria ekskomunikos bausmė. Ši bausmė skiriama už „sunkiausius“ nusikaltimus, dėl kurių bažnytinė valdžia asmenį paskelbia už Bažnyčios Komunijos ribų. Kanonų teisės kodekso § 1 1364 straipsnyje teigiama, kad „apostatas, eretikas ar schizmatikas užsitraukia ekskomuniką latae sententiae“. 1369 str. nustatoma, kad „asmuo, kuris viešame pasirodyme ar susirinkime arba viešai platinamame leidinyje, ar kitu būdu, pasinaudodamas socialinės komunikacijos priemonėmis, piktžodžiauja arba sunkiai įžeidžia gerus papročius arba kelia sąmyšį, arba skatina neapykantą ar panieką religijai ar Bažnyčiai, baudžiamas teisinga bausme“. 1373 str. aiškinama, kad „asmuo, kuris, naudodamasis turima galia ar bažnytine tarnyste, veikia, viešai sukeldamas pavaldinių prieštaravimą ar priešiškumus Apaštalų Sostui ar Ordinarui arba skatina pavaldinius jiems nepaklusti, baudžiamas interdiktu ar kitomis teisingomis bausmėmis“. Ypač aiškiai suformuluotas 1374 str. nustato, kad „asmuo, įsteigęs asociaciją, kovojančią prieš Bažnyčią, baudžiamas teisinga bausme, o tas, kuris tokią asociaciją skatina ar jai vadovauja, baudžiamas interdiktu“.

 

Tuo pačiu jus informuojame, kad nuosekliai sieksime Federacijos statute aiškiai apibrėžtų tikslų: kritikuosime ir stengsimės sustabdyti socialinę ir kultūrinę idėjų, siejamų su sąvokomis „Dievas“, „siela“, „antgamtiškumas“ įtaką; kovosime prieš „religinį faktorių“ ir ekonomines, politines privilegijas, kuriomis naudojasi religija ir jos institucijos; skleisime ateizmą kaip racionalią alternatyvą religiniams prietarams; ginsime ir skleisime racionalizmą ir laisvamaniškumą.

 

Dėl šių priežasčių skelbiame, kad daugelio Vyskupų konferencijos narių atsisakymas pripažinti ir įregistruoti apostazę, taip pat kai kurių dekanatų vadovų pareiškimai, kad krikšto registrai tėra istorinis dokumentas, nepatenkantis į asmens duomenų apsaugos kategoriją, jų kuriamos teisinės strategijos atsisakant vykdyti teismų sprendimus, mus verčia reikalauti paskelbti ekskomuniką „latae sentenciae“ organizacijos nariams, kurie dėl socialinių aplinkybių ar šeimos tradicijų vaikystėje buvo įrašyti į krikštytų asmenų registrą ir, atitinkamai, statistiškai laikomi katalikais.

 

Atsižvelgdami į tai ir apeliuodami į numanomą jūsų nuoseklumą, reikalaujame bažnyčios VIEŠAI PASKELBTI EKSKOMUNIKĄ VISIEMS esantiems ir būsimiems Tarptautinės ateistų federacijos nariams bei išduoti oficialų tai liudijantį dokumentą, kad neliktų jokių abejonių dėl jų priklausymo katalikų sektai, o surašymų atveju jie nebūtų įtraukiami į katalikų sąrašus.

 

Mes ryžtingai atmetame jūsų doktriną, jūsų kultą, jūsų moralę ir jūsų dogmas. Mes atsisakome katalikų tikėjimo (1364 str.). Mes niekiname bažnyčią (1369 str.) ir kviečiame jai nepaklusti (1373 str.). Ir, svarbiausia, stengsimės, jūsų neįprastais žodžiais tariant, „skatinti“ veikti prieš Korporaciją (1374 str.). Tai yra: atskleisti, viešinti ir parodyti nusikalstamas praeities ir dabarties veiklas, susijusias su katalikų dvasininkais, ir nuosekliai rengti konkrečias akcijas, kad būtų sustabdyta jų įtaka kultūrai, politikai ir visuomenei.

 

Toledas, 2007 m. lapkričio 22 d.

Tarptautinės ateistų federacijos (FIdA) narių asamblėja

 

Iš ispanų k. vertė Valdas Sinkevičius

 

Nevalstybinės politikos ir neoficialiosios kultūros žurnalas „Juodraštis“ Nr. 2, 2009 m. balandis

 

Skaityti kitus „Juodraščio“ Nr. 2 straipsnius

 

apostatas 1

 

apostatas 2