bedarbis 4Šį kartą bedarbystės pradžia užsitęsė. Neskubėjau ir aš pats. Paskutinė darbo diena buvo liepos pradžioje, bet dar turėjau užsidirbęs nepilnas tris savaites atostogų, tad jas ir pasiėmiau. Buvau nusprendęs pasinaudoti visomis užsidirbtomis privilegijomis. Praėjusį kartą godi valdžia nesidrovėdama pavogė penktadalį mano uždirbtos nedarbo išmokos, bet šį kartą pamėginau susirinkti kuo daugiau to, kas mano.

 

Atostogauti gera. Dar mokykloje pastebėjau, kad atostogomis vadinamas laiko tarpas turi tik vieną trūkumą – jis baigiasi. O trys savaitės baigiasi labai greitai... Na, bet aš – penktą dešimtį baigiantis vyras, o tokiam amžiuje visuomet atsiranda vienas ar kitas kūno skaudulys. Darbo metu vaikščioti pas gydytojus nepatogu, nes į ligų ieškančius paprastai žiūrima kreivai. O dabar – puiki proga.

 

Į darbą po atostogų nebegrįšiu. Jei sirgsiu ilgiau – išmoka ligos atveju bus didenė nei nedarbo, be to, sergančiam priklauso ir visa virtinė kitokių dirbančio žmogaus lengvatų (ar jei norite, privilegijų), kurių netenki nedirbdamas, – kad ir tų pačių atostogų.

 

Mąstau apie didžiulę neteisybę, kad Darbo biržos išnaudojami bedarbiai neturi teisės į poilsį – atostogas. Marksizmo klasikai minėjo, kad proletariatui nėra ko prarasti, išskyrus savo grandines. Pamaniau, kad dabar kaip tik tas atvejis, ir drasiai išsiruošiau pas šeimos gydytoją.

 

Ligą „nustatėme“ greitai – sergu radikulitu (buvau ką tik grįžęs iš uogų). Iš pradžių skyrė savaitę nuostabaus lovos režimo. Gali drąsiai nesiimti jokių darbų, nes „skauda nugarą“ ir „daktaras liepė“ jos nevarginti. Po to – dar savaitę. Puikumėlis – net dvi savaitės poilsio ruošiantis sunkiam bedarbystės etapui. Na, pareigų šiek tiek irgi gavau. Reikėjo atlikti kažkokius profilaktinius tyrimus, todėl turėjau į polikliniką ateiti iš ryto nevalgęs.

 

Gydytojas pažiūrėjo rezultatus, nustatė kiek per didelį cholesterolio kiekį kraujyje ir prirašė kažkokią dietą. Daug aš tos dietos netyrinėjau, tik užkliuvo rekomendacija nevalgyti ungurio ir lašišos – per riebu. Pagalvojau, kad man tai negresia, ir toliau nebeskaičiau. Dabar dvejoju. Gal be reikalo sutikau su šiuo medikų diktatu – labai galimas daiktas, kad jie man uždraudė ne tik lašišą ir ungurį, bet ir kitokią bedarbių duoną kasdieninę, sakysim, juodus ir raudonus ikrus? Bet kaip nors prasimaitinsiu ir be to.

 

Tokiu būdu virsmas iš dirbančiojo į bedarbį gerokai užsitęsė. Bet skųstis negaliu. Orai pasitaikė geri, finansiškai irgi laimėjau – Kubilius bedarbiams yra nustatęs 650 Lt „lubas”, o būdamas ligotas per tas kelias savaites gavau keliais šimtais litų daugiau. Jau seniau esu minėjęs, kad būtina pasiimti visus savo pinigus iš valdžios kišenės, nes žmonių pinigais aptekusi valdžia darosi vis godesnė ir dar įnirtingiau engia varguolius.

 

Tik tapęs „tikru“ bedarbiu ir pradykinėjęs visą mėnesį, pravėriau biržos duris. Formalumai šioje įstaigoje visada užtrunka. Prieš porą metų joje apsilankęs pirmą kartą, gavau „talonėlį“, kada galiu ateiti pas tarpininką (šioms pareigoms labiau limpa žodis „makleris”). Šį kartą žmonių mažiau, ir pas „maklerį” pakliūnu beveik iš karto – vos pusvalandis gyvos eilės. Žmogus papuolė geras. Sutvarkė mano popieriukus. Į informacinį susirinkimą manęs nesiuntė – ir teisingai – buvau prieš porą metų ir nėra čia ko manęs traumuoti visokiomis bedarbio pareigomis. O jų yra nemažai.

 

Darbo birža netgi padidino „Darbo ieškančio asmens atmintinę“. Ji dabar A4 formato dydžio. Pusę vietos skirta vizitams į darbo biržą atžymėti. Tam numatytos net 35 grafos. Kiek pamenu, lankydavausi rečiau nei kartą į mėnesį. Atrodo, birža prognozuoja ilgesnę nei trijų mėnesių „draugystę“. Man tai sukelia optimizmo bangą. Ačiū už rūpestį valdančiajai partijai, vyriausybei ir asmeniškai – ministrui pirmininkui!

 

Kita atmintinės pusė padalinta į tris dalis. Trečdalis skirtas bedarbio teisėms. Jų nėra labai daug:

 

BEDARBIO TEISĖS
gauti informaciją apie laisvas darbo vietas, darbo paieškos galimybes ir būdus, padėtį darbo rinkoje ir jos pokyčių prognozes, darbo rinkos paslaugas ir jų teikimo tvarką, užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas, savarankiško užimtumo organizavimą;
gauti informaciją apie profesijos pasirinkimą, joms keliamus reikalavimus, mokymosi galimybes, kvalifikacijas, jų įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo sąlygas, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes (išsamesnė informacija: http://www.aikos.smm.lt/aikos/ );
gauti pagalbą nusistatant savo individualius poreikius ir profesines galimybes, pasirenkant darbo rinkos paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, įvertinant savo gebėjimus ir asmenines savybes pasirenkant tam tikrą profesiją ar persikvalifikuojant, motyvavimą dirbti, mokytis ar dalyvauti socialinės ir profesinės reabilitacijos priemonėse;
pasirinkti informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo būdą; tiesiogiai (individualiai ar grupėms) ar nuotoliniu būdu (telefonu, ei. paštu, internetu ir kt.). Pasirinkus nuotolinį paslaugų teikimo būdą, bedarbiams nuolat teikiama naujausia informacija apie užregistruotas laisvas darbo vietas ir galimybes dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;
gauti psichologo pagalbą sprendžiant emocines, asmenybės ir bendravimo problemas sudarančias kliūtis užimtumui;
gauti informaciją apie darbo paieškos būdus, galimybes įsidarbinti tinkamam darbui, žemesnės kvalifikacijos ar nekvalifikuotam darbui, motyvaciją aktyviai ir savarankiškai darbo paieškai, pagalbą rengiant gyvenimo aprašymą (CV), motyvacinį laišką, ruošiantis pokalbiui su darbdaviu, siuntimą įsidarbinti pagal išduotą „Rekomendaciją įsidarbinti";
dalyvauti profesiniame mokyme, remiamojo įdarbinimo (įdarbinimo subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, darbo rotacijos, viešųjų darbų) priemonėse, gauti paramą darbo vietoms steigti ir dalyvauti paramos darbo vietų steigimui priemonėse (darbo vietų steigimo subsidijavime, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinime, savarankiško užimtumo rėmime), dalyvauti bedarbių teritorinio judrumo rėmimo priemonėje;
gauti informaciją ir konsultacijas apie įsidarbinimo galimybes užsienyje, nedarbo socialinio draudimo išmokos išsaugojimo ir nedarbo draudimo stažo įskaitymo sąlygas ir tvarką, vykstant į kitą Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės valstybę narę ar Šveicarijos Konfederaciją;
gauti informaciją apie teisę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką, jos skyrimo, apskaičiavimo bei mokėjimo sąlygas ir, atitikus Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme nustatytas sąlygas, gauti šią išmoką kartą per mėnesį už praėjusį mėnesį Šiame įstatyme ir Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka;
būti draudžiamu:
privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis visos registracijos teritorinėje darbo biržoje metu (išsamesnė informacija http://www.ldb.lt/Informacija/PatarimaiIeskantiemsDarbo/Puslapiai/PSD.aspx ):
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu dalyvavimo profesiniame mokyme ar profesinėje reabilitacijoje metu.
gauti socialinę paramą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme numatytais atvejais (dėl smulkesnės informacijos prašome   kreipkitės į gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyrių arba ieškokite internetiniame puslapyje: http://www.socmin.lt/index.php71373073782).

Visa tai dar būtų galima iškęsti, bet blogiausia, kad didesnė šių teisių dalis man visiškai nereikalingos, sugalvotos tik tam, kad būtų galima įpiršti, priversti nuryti kitą paketo dalį, kuri, tiesą sakant, nėra tokia jau nekalta:

 

BEDARBIO PAREIGOS
Ieškoti darbo savarankiškai ir aktyviai, o apie paieškos rezultatus informuoti aptarnaujantį teritorinės darbo biržos specialistą;
Per 3 darbo dienas nuo naujų aplinkybių atsiradimo dienos informuoti teritorinę darbo biržą apie:
įsidarbinimą; verslo liudijimo įsigijimą, autorinės sutarties sudarymą;
kitos individualios veiklos pradėjimą;
ūkininko ūkio ar žemės valdos įregistravimą, tapimą ūkininko arba žemės ūkio valdos valdytojo partneriu;
pradėjus mokytis pagal dieninę arba nuolatinę mokymosi formą;
pasikeitus kitiems Jūsų „Darbo ieškančio asmens kortelėje" nurodytiems duomenims:
Pateikti darbo sutarties kopiją teritorinei darbo biržai per 3 darbo dienas nuo įsidarbinimo, jeigu įsidarbinama pagal terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;
Sudaryti „Individualų užimtumo veiklos planą" kartu su darbo biržos darbuotoju;
Dalyvauti "Individualiame užimtumo veiklos plane" numatytose aktyvios darbo   rinkos politikos priemonėse, nenutraukti dalyvavimo šiose priemonėse anksčiau laiko, įsidarbinti pagal profesinio mokymo metu suteiktą kvalifikaciją;
Atvykti šioje atmintinėje nurodytu laiku priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Pasirinkus nuotolinį paslaugų teikimo būdą, pateiktas kvietimas atvykti į teritorinę darbo biržą priimti pasiūlymo dirbti prilyginamas šioje atmintinėje nurodytam atvykimo į darbo biržą laikui, kai gaunamas asmens patvirtinimas, kad kvietimas yra gautas;
Pranešti telefonu arba paštu teritorinei darbo biržai apie negalėjimą atvykti šioje atmintinėje nustatytu laiku arba nuotoliniu būdu gavus kvietimą atvykti per 3 darbo dienas po nustatytos atvykimo dienos, nurodant   neatvykimo   priežastis.   Neatvykimo   priežastys   pripažįstamos   pateisinamomis   pateikus jas patvirtinančius dokumentus ir jeigu jos nurodytos Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų 43 ir 44 punktuose:
stichinė nelaimė arba nelaimingas atsitikimas;
artimųjų (tėvų, sutuoktinio ar vaikų) mirtis;
nenumatytos šeimos aplinkybės (vaiko iki 14 metų liga; šeimos narių priežiūra ar slaugymas);
šaukimas bedarbiui atvykti vykdyti Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatytas pareigas;
pranešimas ar šaukimas bedarbiui vykti į teismą arba teisėsaugos ar kontrolės (priežiūros) funkcijas atliekančias institucijas ar įstaigas;
liga, sužalojimas, nėštumas, gimdymas;
darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje paskelbta epidemija.
Nuvykti, gavus "Rekomendaciją įsidarbinti" ar darbo pasiūlymą nuotoliniu būdu, nurodytu laiku ir adresu pas darbdavį tartis dėl įsidarbinimo;
Informuoti aptarnaujantį darbo   biržos specialistą apie darbdavio   priimtą sprendimą,   grąžinant „Rekomendacijos įsidarbinti" dalį „Sprendimas dėl įdarbinimo" per sutartą terminą nuo „Rekomendacijos įsidarbinti" išdavimo ar darbo pasiūlymo nuotoliniu būdu gavimo dienos;
Pasitikrinti sveikatą, kad būtų nustatytas tinkamumas darbui;
Saugoti šią atmintinę registracijos darbo biržoje laikotarpiu ir kiekvieno apsilankymo darbo biržoje metu pateikti Jus aptarnaujančiam specialistui, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.


O pabaigai – itin grėsmingai skambanti vieta:

 

BEDARBIO ATSAKOMYBĖ
Bedarbiams, nevykdantiems BEDARBIO PAREIGŲ 2 punkte nurodytos pareigos, o teritorinei darbo biržai gavus oficialią informaciją, kad bedarbis nebeatitinka bedarbio apibrėžime nurodytų sąlygų, bedarbio statusas panaikinamas, registracija darbo biržoje nutraukiama;
Bedarbiams, nevykdantiems BEDARBIO PAREIGŲ 5, 6, 8, 10 punktuose nurodytų pareigų, bedarbio statusas panaikinamas, registracija darbo biržoje nutraukiama, nedarbo socialinio draudimo išmoka neskiriama, o paskirtos išmokos mokėjimas nutraukiamas.
Bedarbiai, kurie neteko bedarbio statuso dėl BEDARBIO PAREIGŲ 2, 5, 6, 8, 10 punktuose nurodytų pareigų nevykdymo, pakartotinai teritorinėje darbo biržoje gali registruotis ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.
Bedarbiai, nuslėpę informaciją arba pateikę neteisingus duomenis ir dėl to gavę nedarbo socialinio draudimo   išmoką arba pasinaudoję kitomis finansuojamomis priemonėmis, privalo su tuo susijusias išlaidas grąžinti teritorinei darbo biržai.
Bedarbiai, suklastoję oficialius dokumentus ir dėl to pasinaudoję darbo biržos paslaugomis, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Ir viskas užtvirtinama didžiuliu melu:

 

Darbo biržos paslaugos teikiamos nemokamai.

 

Visiškas šūdas. Galima pagalvoti, kad visi dirbantys žmonės tiesiog aukoja Sodrai ir užimtumo fondui, iš kurio išlaikoma ši melo ir bedarbių represavimo mašina. Ji linkusi pamiršti, kad gyveno ir gyvena iš tų pačių bedarbių uždirbtų pinigų. Ir stumia visą tą demagogiją tik tam, kad bedarbiai neišdrįstų pareikalauti ataskaitos, kur dedami jų pinigai.

 

Taigi gavau šį popierėlį ir buvau supažindintas, kad „netekau“ dalies Lietuvos konstitucijoje numatytų teisių. Pamėginsiu tai išdėstyti nuosekliai.

 

Sakysim teisė į poilsį, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 49 straipsnis skelbia: „Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas.“ Apie kokias nors apmokamas atostogas, išvargus nuo ilgalaikių darbo paieškų, nė neužsimenama. Vietoj poilsio peršamas nuolatinis pasirengimas dirbti. Kažką panašaus pamenu iš tarybinių laikų. Militaristinė propaganda tada siūlė būti nuolatos pasirengus ginti tarybinę šalį. Ši prievolė buvo peršama net vaikams. Jei gerai pamenu, vienas iš šūkių skambėjo šitaip: „Pionieriau – ginti komunistų partijos reikalą – būk pasiryžęs!“. O atsakyti reikėjo – „Visada pasiryžęs!“. Girtuokliai tais laikas pavydėjo latviams, nes, anot vienos iš legendų, jų kalba atsakymas skambėjo „Visad gatavs“.

 

Sakysim 48 straipsnis skelbia, kad „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. […] Priverčiamasis darbas draudžiamas.“ Bet darbo birža bando diktuoti visai kitokias taisykles. Nori įpiršti man pareigą dirbti bet kurį jų pasiūlytą darbą, atimdama iš manęs teisę nesutikti su siūlomu atlyginimu. O kai kurios savivaldybės eina dar toliau. Socialines pašalpas gaunantiems bedarbiams jos įperša pareigą už tas pašalpas atidirbti negaunant jokio atlyginimo.

 

21 konstitucijos straipsnis sako: „Žmogaus orumą gina įstatymas“. Gal tik man vienam taip atrodo, bet kasdienė Darbo biržos praktika yra ne kas kita, o darbo ieškančių žmonių žeminimas. Kyla labai paprastas klausimas – gal Darbo biržos veikla antikonstitucinė, tad bedarbiams laikas pasinaudoti konstitucijos „tiesioginiu veikimu“ ir priversti šią valdžios patyčių mašiną elgtis taip, kaip numatyta 5 konstitucijos straipsnyje: „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“? Arba uždaryti tą sušiktą kontorą. Juk vis vien ji jokių realių paslaugų bedarbiams neteikia, tik išmoka nedarbo išmokas, kurias žmonės yra ir taip užsidirbę ir kurių tie biurokratiniai plėšikai nepajėgia įvariais pretekstais atimti.

 

Na, bet keikti šią tvarką nepakanka. Reikia ko nors imtis. Gal pradžiai derėtų surengti kokią demonstraciją, ginančią bedarbių teisę į apmokamas atostogas?

 

2011 08 29

 

bedarbiai eileje