holokaustas lietuvoje 15 zydu zudynes kaune        Lietuvoje įvykdyto masinio žydų naikinimo viršininkas ir apskaitininkas buvo SS pulkininkas (Standartenführer) Karlas Jägeris, 3-ojo operatyvinio būrio (OB 3) vadovas. Jo 1941 metų rugsėjo 10 d. ir gruodžio 1 d. raportai – tai savotiškos masinių žudynių Lietuvoje buhalterinės knygos. 1941 m. gruodžio 1 d. ataskaitoje „Suvestinės žinios apie operatyvinio būrio 3 teritorijoje iki 1941 m. gruodžio 1 d. įvykdytas egzekucijas“ SS pulkininkas Karlas Jägeris išvardijo jo nurodymu ir paliepimu lietuvių partizanų įvykdytas egzekucijas ir nurodė tikslų nužudytų žydų bei komunistų skaičių. Pavyzdžiui: „1941.VII.4, Kaunas – VII fortas, 416 žydų, 47 žydės, iš viso 463“. Jis kruopščiai išvardijo SS oberšturmfiurerio Hammano skrajojančio būrio kartu su lietuvių partizanais surengtas masinio naikinimo akcijas ir tiksliai nurodė jų metu sunaikintų žmonių skaičių. K. Jägeris šiame dokumente pranešė, kad jo pavaldiniai ir lietuvių partizanai nužudė 47 326 vyrus, 55 556 moteris ir 34 464 vaikus – iš viso 137 346 žmones.

 
K. Jägeris didžiuodamasis rašė:
 

„Šiandien galiu konstatuoti, kad operatyvinis būrys 3 pasiekė užsibrėžtą tikslą – išspręsti žydų problemą Lietuvoje. Lietuvoje žydų daugiau nebėra, išskyrus darbui naudojamus žydus bei jų šeimas. Jų liko Šiauliuose apie 4500, Kaune apie 15000, Vilniuje apie 15000.

 

Ir šiuos žydus darbininkus bei jų šeimas aš norėjau sunaikinti, tačiau tam griežtai pasipriešino civilinė valdžia (reichskomisaras) ir kariuomenė, kurie pareikalavo, kad šie žydai ir jų šeimos nebūtų sunaikinti!

 

Tikslas – išvalyti Lietuvą nuo žydų – galėjo būti pasiektas tik dėl to, kad iš rinktinių vyrų buvo suorganizuotas skrajojantis būrys, vadovaujamas oberšturmfiurerio Hammano, kuris visiškai suprato manuosius tikslus ir sugebėjo užtikrinti bendradarbiavimą su lietuvių partizanais bei atitinkamomis civilinėmis įstaigomis. […]

 

Akcijas pačiame Kaune, kur mūsų žinioje yra pakankamai bent kiek parengtų partizanų, galima laikyti paradiniais šaudymais, palyginus su milžiniškais sunkumais, kuriuos dažnai tekdavo įveikti kitur. […]

 

Man atrodo, kad operatyvinis būrys 3, iš esmės imant, žydų akcijas baigė. Liko įvairiems būtiniausiems darbams naudojami žydai ir žydės, ir aš manu, kad ir žiemai praėjus, jie dar bus labia reikalingi. Esu tos nuomonės, kad tuojau reikėtų pradėti žydų darbininkų vyrų sterilizavimą ir tuo būdu sustabdyti jų dauginimąsi. Jei kuri nors žydė vis dėlto taptų nėščia, ji turi būti likviduota.“

 

zydu zudynes Lietuvoje 1

zydu zudynes Lietuvoje 2

 zydu zudynes Lietuvoje 3

 zydu zudynes Lietuvoje 4

 zydu zudynes Lietuvoje 5

 zydu zudynes Lietuvoje 6

zydu zudynes Lietuvoje 7

 zydu zudynes Lietuvoje 8

 zydu zudynes Lietuvoje 9

zydu zudynes Lietuvoje 11 

 

Šaltinis: Christoph Dieckmann, Saulius Sužiedėlis. Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį. The Persecution and Mass Murder of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941. V.: Margi raštai, 2007. Skaitykite knygos santrumpą pdf formatu.
 

P.S. K. Jägerio pasirašytas dokumentas neužfiksuoja žudynių visoje Lietuvoje. Į ataskaitą liko neįtrauktos žudynės Žemaitijoje ir kitose Lietuvos vietose, kuriose veikė ne jo vadovaujami „partizanai“. Be to, „vietiniai sukilėliai“, kaip ir pažymėta ataskaitoje, žudė aršiau, todėl skrajojančiam Hammano būriui kai kuriuos žmones teko net „gelbėti“ nuo žudynių.

 
Parengė a.lt redkolegija, 2009 07 15