Holokausto pradžia Lietuvoje. Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) dokumentai
teorija

       1940 m. lapkričio 17 d. pulkininkas Kazys Škirpa Trečiojo Reicho sostinėje Berlyne paskelbė apie Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) įkūrimą  Ši organizacija užmezgė ryšius su Vokietijos kariuomenės struktūromis – Vyriausiuoju sausumos kariuomenės štabu bei karine žvalgyba – ir ėmėsi kurti planus nuversti sovietų valdžią Lietuvoje, rengti sukilimą ir taip padėti Vokietijai okupuoti Lietuvą. 1940 m. gruodį buvo suformuotas LAF Kauno štabas, o 1941 m. pradžioje – Vilniaus štabas.


       1941 m. kovo 29 d. Lietuvių Aktyvistų fronto (LAF) vadovybė patvirtino Tautinio darbo apsaugos (TDA, kitaip „baltaraiščių“) bendruosius nuostatus. Būtent Tautinio darbo apsaugos nariai („baltaraiščiai“) vėliau labiausiai prisidėjo prie masinių žydų žudynių Lietuvoje. TDA tikslai: TDA visomis priemonėmis kovoja už lietuvių tautos gyvybinius interesus. Nariai: nuo 17 iki 45 metų amžiaus, neabejotino tautinio ir antikomunistinio nusistatymo, pasiryžę visomis priemonėmis kovoti už Aktyvistų fronto idealus. TDA padaliniai vadinasi kovos kolonomis, o vyrai tautos kovotojais. 1941 m. birželio mėn. išleistoje instrukcijoje „Lietuvos Aktyvistų Fronto Tautinė Apsauga“ įvardijami tokie tikslai: apjungti visas atskirai pasireiškusias jėgas kovoje prieš bolševizmą bendron vadovybėn, padėti vadovybei palaikyti tvarką krašte, teikti pagalbą administraciniams organams bei policijai kovoje su bolševizmu (duomenys iš: LCVA F.745, Ap.2, B.84, L.175).

       1941 m. birželio pradžioje LAF štabas Berlyne išleido atsišaukimą:
      
____________________________

      
Broliai ir seserys lietuviai!

      
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo.

      
Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia:
      
1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama.
      
2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę.
      
3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami atsakomybėn ir užpelno tinkama bausmę. Jei paaiškėtų, kad lemiamą atsiskaitymo ir Lietuvos atgimimo valandą ypatingai nusikaltusieji žydai randa galimumų slaptomis kur pasprukti, visų dorųjų lietuvių bus pareiga imtis nuosavų priemonių tokiems žydams sulaikyti ir, svarbiam atvejui esant, bausmei įvykdyti.

      
Naujoji Lietuvos valstybė bus atstatyta pačios lietuvių tautos narių jėgomis, darbu, širdimi ir išmintimi. Žydai iš jos pašalinami visiškai ir visiems laikams. Jei kuris nors iš jų išdrįstų tikėti naujojoje Lietuvoje vis dėlto susirasti šiokią tokią užuovėją, tegu jis jau šiandien sužino neatšaukiamą sprendimą žydams: naujai atsistačiusioje Lietuvoje nė vienas žydas neturės nei pilietinių teisių, nei pragyvenimo galimumų. Tuo būdu bus atitaisytos praeities klaidos ir žydų niekšybės. Tuo būdu bus padėti stiprūs pagrindai mūsų arijų tautos laimingai ateičiai ir kūrybai.

      
Tad visi ruoškimės į kovą ir pergalę – už lietuvių tautos laisvę, už lietuvių tautos apsivalymą, už nepriklausomą Lietuvos valstybę, už skaidrią ir laimingą ateitį.

      
Lietuvių aktyvistų frontas
      
_________________________
      
(Masinės žudynės Lietuvoje (1941-1944). Dokumentų rinkinys. I dalis., 1965 m., p. 50-51)


      
Ne mažiau antisemitiški ir kiti LAF dokumentai. LAF programoje, pavadintoje „Už ką kovoja aktyvistai?” žydams ne tik prikišama, kad jie aktyviai dalyvavo naikinant Lietuvos valstybę, bet ir pati ideologija - komunizmas - kildinama iš žydų, smerkiamas jų būdas. Žydai smerkiami, kad nesiduoda asimiliuojami, o ateities laisva Lietuva regima kaip nepriklausoma valstybė, kurioje žydai: „Sutartinai su atgimstančios Europos ariška dvasia turėsią būti atskirti nuo Lietuvos valstybinio ir tautinio kūno”.

      
Ypatingu kategoriškumu išsiskyrė LAF atsišaukimas „Amžiams išvaduokime Lietuvą nuo žydijos jungo”. Žydai laikomi pražūtingos ideologijos komunizmo skleidėjais, kaltinami, kad įsivyravo Lietuvos ekonomikoje, užplūdo miestus ir panašiai. Skelbiamas ir nuosprendis: „Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama”. Jiems siūloma nedelsiant palikti Lietuvos žemę, o žydų valdomą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą planuojama perduoti lietuvių tautos nuosavybėn.

                    

      
1941 m. balandžio 22 d., Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą, LAF pradėjo sukilimą Kaune, kurio metu nužudyta daug žydų. LAF Vilniaus ir Kauno štabų atstovai suformavo Lietuvos laikinąją vyriausybę, kuriai vadovavo  premjeras Kazys Škirpa (vėliau jį pakeitė J. Ambrazevičius). Toje vyriausybėje, be premjero K. Škirpos, buvo 11 ministrų: 4 vilniečiai (Vytautas Bulvičius, Vladas Nasevičius, Vytautas Statkus, Jonas Masiliūnas), 6 kauniečiai (Juozas Ambrazevičius, Jonas Matulionis, Adolfas Damušis, Balys Vitkus, Juozas Pajaujis, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis) ir berlynietis Rapolas Skipitis bei valstybės kontrolierius Pranas Vainauskas. Būtent ši profašistinė Laikinoji vyriausybė labiausiai atsakinga už antisemitinių nuotaikų kurstymą Lietuvoje.

      
Sukilimui vadovavęs LAF narys Leonas Prapuolenis 1941 m. birželio 23 d. ryte per Kauno radiofoną pranešė Lietuvai apie sukilusį Kauną ir perskaitė trumpą deklaraciją apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą:
      
____________________________

      
Atstatoma laisva Lietuva

      
Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.

      
Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Europos organizavimo naujais pagrindais.

      
Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrindais.

       Vilnius, Kaunas 1941 m. birželio 23 d.
       (Pasirašo Lietuvos laikinosios vyriausybės ministrai.)
       ____________________________


      
Lietuvos aktyvistų frontas turėjo ir savo spaudą. 1941 m. birželio 24 d. pasirodė pirmasis LAF leidžiamo laikraščio „Į laisvę“ numeris. Pirmajame puslapyje greta LAF deklaracijos buvo patalpinta A. Hitlerio kalba - „Fiurerio pareiškimas“.

                            


      
1941 m. birželio 30 d. Lietuvos laikinoji vyriausybė priėmė nutarimą dėl žydų koncentracjos stovyklų steigimo.
      
____________________________

       Lietuviškojo bataliono išlaikymas ir žydų koncentracijos stovyklos steigimas.

       Išklausęs Kauno komendanto pulk. Bobelio pranešimo formuojamojo bataliono ir žydų koncentracijos stovyklos įsteigimo reikalu, Ministerių Kabinetas nutarė:
       1) suteikti 10 dienų avansą bataliono išlaikymo reikalams, skaitant po 7492 rb. į dieną; ateity lėšas šiam reikalui asignuoti pagal sąmatą, kuri bus pateikta.
       2) Žydų koncentracijos stovyklos steigimui pritarti ir jos steigimu rūpintis pavesti p. Švipai, Komunalinio Ūkio Viceministeriui kontakte su p. pulk. Bobeliu.

       Ambrazevičius, L.e. Ministerio Pirmininko p.
       J. Švelnikas, Ministerių Kabineto Reikalų Vedėjas“.
       ____________________________
       Ištrauka iš Laikinojo Lietuvos Ministerių Kabineto 1941 m. birželio mėn. 30 d. rytinio posėdžio protokolo (Masinės žudynės Lietuvoje (1941-1944). Dokumentų rinkinys. I dalis., 1965 m., p. 104)


      
Per 6 gyvavimo savaites Lietuvos laikinoji vyriausybė priėmė apie 100 įstatymų, nutarimų ir potvarkių. Laikinosios vyriausybės ministrų kabineto 1941-ųjų liepos 16 dienos posėdyje buvo priimtas įstatymas žemės valdymui tvarkyti, kuriame sakoma: „Laikinoji vyriausybė pripažindama, kad bolševikų valdžios panaikintoji Lietuvoje žemės nuosavybė, visiškai suardė lig tol nuosavybės pagrindais tvarkomą mūsų žemės ūkį, kad vienintelis kelias išvesti mūsų žemės ūkį iš chaotiškos padėties yra nuosavybės teisės į žemę grąžinimas“. Šio įstatymo 14 punktas skelbia, jog žydų turtas nėra grąžinamas – jį „reikia nacionalizuoti“: “Nacionalizuotų žydų, svetimšalių ir kitų asmenų, aktyviai veikusių prieš lietuvių tautos interesus, ūkiai buvusiems savininkams negrąžinami ir pereina Žemės fondui”. Panašūs straipsniai buvo Prekybos ir viešojo maitinimo įmonių, Miestų namų ir žemės sklypų denacionalizacijos įstatymuose. Prekybos įmonės, namai, sklypai žydams neturėjo būti grąžinami.

           


       Laikinosios vyriausybės veikimo laikotarpiu vokiečių saugumo tarnyba ir gestapo ypatingieji būriai per atkurtas vietos savivaldybes sugebėjo įdiegti daugumą žydus diskriminuojančių įsakymų, ėmė savo jėgomis steigti getus ir, pasinaudodami Tautinio darbo apsaugos bataliono pajėgomis, pradėjo žydų masinio naikinimo akcijas. Per Laikinosios Lietuvos vyriausybės veikimo laikotarpį nuo 1941.06.22 iki 1941.08.05 Lietuvoje buvo nužudyti 5 tūkstančiai žydų.

       Parengė dp.
       2008.07.17

 

Komentarai  

 
-5 # pamokėlė piliečiamsesesininkas ....iewicz Y-m-d H:i
Vaikuti, atmink visiems laikams: LIETUVIS VISADA TEISUS!
Aišku, lietuvis gali būti ir neteisus, jeigu jis yra paksininkas, arba bolševikas. Bet tuomet jis ir nebe lietuvis, taigi...
Kita vertus, žydas irgi visada teisus, jeigu jis nėra paksininkas, arba bolševikas. Bet jeigu yra, tuomet jis ir nebe žydas, taigi...
Taigi, kaip čia dabar išeina? Kas 1941 m. buvo teisus?
Susipainiojau, bliamba. Reikės Krūmo paklausti.
 
 
+1 # atsiprašausam ino na Y-m-d H:i
bet mane piktina vienpusiški, kažką įteigt, o ne teisybę perprast mėginantys tekstai.
 
 
-4 # kad būtų aiškiausam ino na Y-m-d H:i
mane labai džiugina tokie tekstai, kaip čia pateikiami LAF dokumentai. juose parašyta visa, kiekvienam tikram lietuviui (o ne kokiam ruskiui ar bolševikui) suprantama tiesa.
 
 
+3 # tai dokumentaievaldas Y-m-d H:i
tuos pačius dokumentus pakartoja ir dabartinės valdžios finansuota holokausto tyrimo komisija vokiečiai buvo pedantiški ir skaičiavo kruopščiai matematika paprasta Saugumo policijos SD vadas JAGER 1941m. gruodžio pirmą dieną raportuoja, kad jo pavaldiniai iš 3 operatyvinio būrio nužudė 133 346žmones, noritys toj ataskaitoj gali susiskaičiuoti kiek tarp nužudytų, buvo žydų, komunistų, rusų, lenkų, moterų, vaikų smulkiai pavardytos ir žudynių vietos - Lietuva, Latvija, Baltarusija, be tų suskaičiuotų yra nurodoma, kad "iki perimant operatyviniam būriui policijos funkcijas, vien tik partizanai per pogromus ir egzekucijas likvidavo 4000 žydų" O dar buvo 2 operatyvinis būrys veikęs žemaitijoje ir kurio dokumentų išliko mažai...ir tegu nieko neklaidina pavadinimas trečias operatyvinis būrys - jis vadovavo Lietuvių policijos batalijonams, kurie ir žudė.
 
 
+3 # .Raitelis Y-m-d H:i
Šaunuoliai Anarchija.lt, pagaliau pradeda rašyti apie tuos nacionalistiniu s banditus. Tikiuosi, kad tokių straipsnių bus ir daugiau.
 
 
0 # begėdiškai pamokantiKasparas Pocevičius enarchis Y-m-d H:i
Vyrai, nepykit, neperku aš buržuazinių knygų. Keršiju sistemai kapitalistowai už bjaurų nepripažinimą ir gėdingą nutylėjimą mano autorinių worthsellerių. Bet Stalino laikų brošiūros, dar iš bėdos Brežnevo, praverčia šitoj nelaimėj.
 
 
+6 # taipSekspyras Y-m-d H:i
tai kad cia seniai visiems zinomi dokumentai.LAF veiklai retas sviesaus proto pilietis giedotu ditirambus ar panegirikas.neb ent profasistai/ant isemitai patriotai.LAF,t ai ne VLIK,ne partizanines strukturos.Apie LAF veikla verta zinoti daugiau.Deja,is torijos vadoveliuose rasoma lb mazai ir tik apie sukilima pries komuniagas.
 
 
+2 # apie žudynių pasekmesevaldas Y-m-d H:i
tokio mąsto žudynių kaip 1941 metų antroj pusėj lietuvoj niekuomet nebuvo ir tai passėjo baimę... Žmonės bijojo, kad išvijus vokiečius niekas nesiaiškins kas žudė, o kas tik bandė išgyvent. Ne vieną tai išvijo į miškus, jau nekalbant apie susitepusius krauju. Ta baimė buvo sąmoningai sėjama ir jei dabar lietuvos valdžia jau linkusi patylėt apie LAF ir sukilėlių žygdarbius, tai "partizanus" vis dar garbina o juk jie nemenka dalim tesė kruvinus savisaugos batalijonų darbus - bent jau niekaip neatsiribojo nuo tų žudikų.
 
 
-3 # Velniop komunistusVelniop komunistus Y-m-d H:i
Klijai anarchistams uostyt patinka labai. O poto rašo. Debilai jūs ar bent žinot už ką kovojo Lietuvos partizanai? 1944-1954 ? Šūdą jūs žinot stribų anūkai ir valkatų vaikai.

p.s. KOMUNISTAI SASIOT
 
 
-2 # rimtas klausimasklausimas Y-m-d H:i
1941.08.05 – Lietuvoje buvo nužudyti 5 tūkstančiai žydų.
Seniau juk rašėt kad 25 tūkst. tai kaip čia dabar išeina kad 20 000 atsikėlė ? ar šiaip perrašėt :-)) o gal atsikėlė kad turtą jiems gražintų ?
 
 
0 # ATS: rimtas klausimasVilma Y-m-d H:i
Lietuvoje buvo nužudyta 200000 žydų. Vien Tauragėje 5000
 
 
-3 # gėjų tema continuesDarius Kasparas Pacanevičius Y-m-d H:i
Mūžikai Užupiso ir Santariškių, sakau jumi, tas yr partizanas, kas už batką Sraliną, kitaip nepripažįstam ir neponimajem. Pokaris.info forezer.
 
 
-3 # Į pagalbą patrijotamsevaldas Y-m-d H:i
idant patrijotinė saviraiška, fašistukų erotinės fantazijos ir sugebėjimas plūstis darmai neprapultų siūlai redakcijai įkurti aniems atskirą temą ir iš visų temų kelti į ją tuos saviraiškos perlus, tik gerai būtų nurodyti ne tik anų išsigalvotus vardus, bet ir jų kompų IP, šiaip gal kas norens ir "programiškai" panorės su anais pabendrauti tigi tokie mieli pupuliai
 
 
-2 # idomiai idomiai :)Pastebejimas Y-m-d H:i
Juokingai is sono atrodo draugas Evaldas pasakoja apie fasistuku erotines fantazijas, nors tuos fasistukus nemazai kas palaiko kaip matem per kovo 11. Tuo tarpu pas sneka kaip profesorius, nors nei jis nei jo anarchistu burelis visuominei viskai niekam neidomus :-) tai puikiai parodo dalyviu skaicius jusu akcijuose-atrak cijose :-)
 
 
+1 # pastebėtojuievaldas Y-m-d H:i
o viešų tualetų sienas teplioja dar daugiau konspiratorių.. . kas žino, gal jie visi fašistai...
 
 
-2 # nezinojaugeras Y-m-d H:i
bet 1000% pritariu, judai atsiskleide kaip zveriski gyvuliai ir sito pareiskimo rasymo metu jau buvo iszude desimtis tukstanciu Lietuviu
 
 
-1 # nerageras Y-m-d H:i
didesniu fasistu kaip zydai ir slavai
 
 
-4 # tiktais?oho Y-m-d H:i
Per Laikinosios Lietuvos vyriausybės veikimo laikotarpį – nuo 1941.06.22 iki 1941.08.05 – Lietuvoje buvo nužudyti 5 tūkstančiai žydų.
''''''''''''''''''''''''''''''
o tai labai mazai...juk sitie parazitai musu iszude 10 kartu daugiau kartu su bolsevikais...t ai is kur cia tas holokaustas? ir kieno holokaustas? Lietuviu ar situ zmogzudziu ir siuksliu judu?
 
 
0 # fsafassaffsafsa Y-m-d H:i
anarchija.lt geriau uzsiimtu dabartines Lietuvos gerinimu, o ne paimtu 60 metu istorija ir apie ja rasinetu. kam svaistot laika?
 
 
+3 # aciustorge Y-m-d H:i
aciu anarchija.lt, tu pamirsei isspausdinti laikinosios vyriausybes pasisveikinima Adolfui Hitlerui su didzijuoju karu uz europines vertybes, t.p. v. Landsbergio-Zem kalnio nutarti del viesiu zudyniu ir LV nutarimas grazinti bolseviku nacionalizuota turta, tik ne zydams, ir t.t., ir t.t.

daugiau negu 5000 zydu buvo nuzudyti vien Kaune per tas dvi savaites nuo birzelio 22 dienos.

kam idomu, lietuva visiskai nefiguravo antrojo pasaulinio karo plotmeje kaip tokia. stalinas atjunge vilna del to kad pakenktu lenkams. roosevelt sutiko su stalinu kad nereikia baltijos respubliku (nebe)slaptame susitikime be Churchillo, vokieciams lietuva tebuvo Memel ir apylinkes, Memel/Klaipeda lietuviai atidave Hitlerui be pasipriesinimo, pasirase atidavimo akta Berlyne Lietuvos diplomatai laiku, kad Hitleris galetu atvykti i Memel laivu ir pasirodyti seimininku. Vokieciai juokdavosi is Lietuvos "zvlagybos" kuri is tikruju neveike, nebuvo, del to buvo labai sunku aptikti :-) beje, vokieciai planavo isnaikinti lietuvius po zydu ir lenku, nes laike lietuvius untermenschen, daug kam Lietuvoje norisi pamirsti ar nezinoti tai, nes tai butu tikras "lietuviu genocidas" o ne stalino represijos, prilygtu mazdaug tam, ka lietuviai dare zydams.
 
 
-4 # Ats: Holokausto pradžia Lietuvoje. Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) dokumentaiVidas Y-m-d H:i
Ankščiau nežinojau apie LAF - malonu, kad yra tokios Patrijotinės organizacijos, taip reikia kelti Lietuvos patrijotizmą ir rodyti jaunimui, kad buvo ir yra LAF.
 
 
-5 # Ats: Holokausto pradžia Lietuvoje. Lietuvos aktyvistų fronto (LAF) dokumentaiGytis Y-m-d H:i
Puiku, kad yra LAF, LKKSS ir kitos patrijotinės organizacijos.
 
 
0 # Birželio 22Levi Y-m-d H:i
Vokietija užpuolė Sovietų Sąjunga birželio, o ne balandžio 22